Behandling af designansøgningen

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget ansøgningen, undersøges det indledningsvist, om ansøgningen opfylder betingelserne for at kunne opnå en ansøgningsdato.

Derefter undersøges og vurderes ansøgningen for eventuelle formelle mangler, for om klassificeringen af produkter er korrekt, og for om der er andre hindringer for designets registrering.

Styrelsen meddeler resultatet af undersøgelsen og vurderingen til ansøger og fastsætter samtidigt en frist, inden for hvilken ansøger får mulighed for at udtale sig om styrelsens undersøgelse og vurdering.

Den videre sagsbehandling foretages herefter i kommunikation mellem ansøgeren og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Hvordan Patent- og Varemærkestyrelsen afslutter sagen afhænger af det materielle indhold i vurderingen af ansøgningen. Ansøgningen kan enten afsluttes med et helt eller delvist afslag eller en registrering af designet, eller ansøger kan vælge at trække ansøgningen tilbage.

Har styrelsen afsluttet sagen med en afgørelse, der går ansøger imod, vil denne afgørelse kunne ankes.

Modtagelse af ansøgningen

Ansøgningen modtages i Patent- & Varemærkestyrelsen, hvorfra ansøger får en kvittering for det indbetalte gebyr. Herefter sendes ansøgningen til behandling i Varemærke & Design enheden.

Efter modtagelsen af ansøgningen undersøges det straks, om det korrekte gebyr er indbetalt, fx i tilfælde af indgivelse af flere design eller flere afbildninger af det enkelte design. Styrelsen foretager ikke en egentlig behandling af ansøgningen, før gebyret foreligger, jf. registreringsbekendtgørelsen § 9.

Er grundgebyret ikke betalt, får ansøger en frist på en måned til at betale det korrekte beløb med samtidig meddelelse om, at ansøgningen vil blive henlagt, hvis gebyret ikke betales. Er det indsendte beløb for lille, anmodes ansøger med en frist på to måneder om at indsende det korrekte beløb eller angive hvilke design eller afbildninger, der skal danne grundlag for ansøgningen.

Bliver gebyret ikke betalt inden fristens udløb, bliver ansøgningen henlagt. Behandlingen af ansøgningen kan dog genoptages, hvis ansøger inden to måneder efter udløbet af fristen beder om genoptagelse samt betaler det manglende gebyr og det fastsatte gebyr for genoptagelse.

Anmoder ansøger ikke om genoptagelse inden to måneder samt betaler de manglende gebyrer samt genoptagelsesgebyret, bliver ansøgningen endeligt henlagt. Der er herefter ikke mulighed for at få genoptaget sagsbehandlingen.

Undersøgelse af ansøgningen

Når gebyrforholdene er på plads, undersøger styrelsen i henhold til designloven § 17, stk. 1, om ansøgningen

  • angår et design og fx ikke et varemærke eller en brugsmodel, jf. designloven § 2, nr. 1,
  • angår forhold, der strider mod offentlig orden eller sædelighed, jf. designloven § 1, nr. 1,
  • angår mere end ét design, jf. designloven § 15 om samregistrering

Herudover undersøger styrelsen, om de indgivne afbildninger opfylder kravene til reproduktion i forbindelse med offentliggørelse af registreringen.

En anmodning om udsættelse af offentliggørelsen udsætter ikke styrelsens behandling af ansøgningen.

Berigtigelse af ansøgningen

Hvis der efter gennemgangen af ansøgningen og undersøgelsen er mangler, som ansøger skal afhjælpe, eller ansøgningen er bedømt uegnet til registrering, skrives der herom til ansøgeren, som skal have mulighed for at udtale sig eller træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen, jf. designloven § 19, stk.1.

Der skal gives en svarfrist på 2 måneder, jf. registreringsbekendtgørelsen § 24. I særlige tilfælde kan der tages telefonisk kontakt med henblik på opklarende spørgsmål.

Berigtigelse kan omfatte følgende forhold:

Afslag

Hvis ansøger har udtalt sig, og styrelsen fortsat finder, at registrering ikke kan finde sted, gives der afslag, medmindre der er grund til at skrive til ansøger endnu en gang, jf. designloven § 19, stk. 3. I afslaget skal nævnes muligheden for anke inden to måneder, og bliver afgørelsen ikke anket, afsluttes sagen. Afslaget indføres i registret, og sagen er herefter ikke offentlig tilgængelig, med mindre afslaget bliver meddelt mere end seks måneder efter ansøgningsdagen eller prioritetsdagen. Endelig lukning af sagen må først ske efter ankefristens udløb, og hvis der ikke er anket.

Ligesom ved henlæggelse skal ansøgningsgebyret ikke tilbagebetales i tilfælde af afslag, da det må anses at medgå til den hidtidige behandling af sagen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et afslag på en anmodning om samregistrering, jf. (gebyrbekendtgørelsen § 27, stk. 2, nr. 3).

Frist og fristforlængelser

I henhold til registreringsbekendtgørelsen § 24 fastsættes frister for ansøger til berigtigelse af ansøgningen eller til at komme med udtalelser vedrørende ansøgningen normalt til to måneder. Det gælder fx berigtigelse af ansøgningen vedrørende afbildning, fuldmagt og indsendelse af supplerende oplysninger.

Den eneste undtagelse fra denne hovedregel er fristen på en måned for oplysninger om fra hvilken dag og hvilket land, der søges prioritet samt prioritetsnummeret, jf. registreringsbekendtgørelsen § 5, stk. 2. Desuden giver styrelsen ansøger en frist på 1 måned til at indbetale et manglende grundgebyr i forbindelse med indgivelse af ansøgningen.

En anmodning om forlængelse af den første frist til berigtigelse af ansøgningen - bortset fra betalingsfristen - kan accepteres uden begrundelse, og der gives en ny to måneders frist fra udløbet af den forrige frist. Meddeles fristen mundtligt fx pr. telefon, skal dette noteres på sagen.

En yderligere fristanmodning skal ledsages af en fyldestgørende begrundelse, og der gives en skriftlig frist på to måneder fra udløbet af den forrige frist. For eksempel er oplysninger om manglende instruktioner fra klienten ikke en fyldestgørende begrundelse, hvorimod indhentelse af yderligere materiale kan accepteres.

En tredje fristanmodning kan kun imødekommes under helt særlige omstændigheder, fx vedrørende en sag, der giver problemer på grund af mange løbenumre og uklarhed med hensyn til, hvilke og hvor mange design, der skal med i ansøgningen.

Yderligere anmodninger om fristforlængelse kan imødekommes i tilfælde, hvor ansøgningen er offentlig tilgængelig, og der er snarlig udsigt til, at ansøgningen fører til registrering.

Genoprettelse

En designansøger, som vil lide retstab på grund af manglende overholdelse af en frist, kan anmode om genoprettelse af sine rettigheder, jf. designloven § 48, stk. 1. Det kræver, at ansøger har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af den pågældende. Styrelsens behandling af en anmodning om genoprettelse forudsætter betaling af et gebyr, jf. designloven § 48, stk. 1.

Adgangen til genopretning er parallel med adgangen til genopretning i patentloven.

Afvisning

Hvis det umiddelbart fremgår, at der er tale om noget andet end en ansøgning om designregistrering, fx på grund af skrivefejl, eller dette fremgår klart af billedmaterialet, afvises ansøgningen. I tilfælde af afvisning af en ansøgning skal gebyret tilbagebetales, jf. gebyrbekendtgørelsen § 27, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder afvisning af en anmodning om administrativ prøvning eller genoprettelse