Administrativ prøvning

Bestemmelsen om administrativ prøvning findes i Designlovens § 25 og 26.

§ 25, stk. 1 opregner udtømmende de grunde, der kan påberåbes til støtte for en administrativ prøvning. Bestemmelsen om administrativ prøvning, skal ses i sammenhæng med at der ikke foretages en materiel prøvning af fx et designs opfyldelse af nyhedskravet. Bestemmelsens § 25, stk. 2 bestemmer hvem der kan fremsætte anmodning om administrativ prøvning.

Der er ikke som på varemærkeområdet en decideret indsigelsesperiode og en anmodning om administrativ prøvning kan rettes mod et registreret design på et hvilket som helst tidspunkt i registreringsperioden.

Der kan ikke anmodes om administrativ prøvning mod u-registrerede design. Her skal sådanne sager afgøres af domstolene.

Der er ikke noget til hinder for at indehaver selv anmoder om administrativ prøvning, eksempelvis for på denne måde at få en vurdering af nyheden i sit design.

En anmodning om prøvning vil typisk rette sig mod designet som sådan, men kan fx ved samregistreringer rettes mod et enkelt af de samregistrerede design.

En anmodning om administrativ prøvning behøver ikke nødvendigvis at ligge forud for en retssag, men bliver styrelsen under behandlingen af en anmodning om administrativ prøvning gjort opmærksom på/klar over, at et design samtidig er genstand for en domstolsprøvelse, vil styrelsen sætte en administrativ prøvning i bero på domstolsafgørelsen for at undgå dobbeltbehandling.

Det fremgår desuden af designlovens § 26, at en anmodning om administrativ prøvning skal være ledsaget af dokumentation, og styrelsen kan anmode om yderligere dokumentation. Det betyder, at en anmoder som eksempelvis påstår at et registreret design ikke opfylder nyhedskravet, skal indlevere dokumentation, der understøtter dette.

For at styrelsen kan behandle en anmodning om administrativ prøvning skal det påkrævede gebyr betales.