Gebyrer

Fastsættelsen af gebyrer fremgår af designlovens kapitel 10A, § 59a-g, og gebyrernes størrelse kan til enhver tid findes i vores prisliste for design.

De forskellige gebyrer skal være med til at dække udgifterne i forbindelse med sagsbehandlingen indenfor området:

  • Ansøgningsgebyr
  • Genoptagelse
  • Supplerende forundersøgelse
  • Fornyelse
  • Administrativ prøvning
  • Offentliggørelse af registrering i ændret form
  • Genoprettelse
  • Klagegebyr

Der skal betales gebyr for en ansøgning om registrering af et design.

Ansøgningsgebyret dækker styrelsens behandling af ansøgningen og omfatter registrering og offentliggørelse af designet samt en gyldighedsperiode på fem år. Afkrydses der ikke i felterne for yderligere perioder à fem år, anses ansøgningen alene at omfatte den første periode.

Styrelsen behandler ikke ansøgningen, før ansøger har indbetalt ansøgningsgebyret, jf. registreringsbekendtgørelsen § 9.

Hvis ansøger ikke har foretaget en indbetaling i forbindelse med indgivelse af ansøgningen, anmoder styrelsen ansøger om at indbetale grundgebyret inden en frist på 1 måned. Ansøgningen kan dog godt få en ansøgningsdato, såfremt ansøgningen opfylder betingelserne for at opnå en ansøgningsdato.

Ansøgningsgebyret omfatter dels et grundgebyr, dels tillægsgebyrer i form af gebyr til samregistrering og gebyr for offentliggørelse af hver afbildning ud over den første, jf. designloven § 59a.

Det er først ved behandlingen af ansøgningen, at styrelsen tager stilling til, om ansøger udover grundgebyret skal betale tillægsgebyrer for samregistrering og/eller offentliggørelse af afbildninger udover den første.

Gebyrernes størrelse fremgår af styrelsens prisliste.

Frister for betaling

Hvis ansøger mangler at indbetale grundgebyret, giver styrelsen en frist på 1 måned til at indbetale det manglende gebyr. Fristen forlænges ikke.

Mangler ansøger at indbetale tillægsgebyrer for samregistrering og/eller offentliggørelse af afbildninger udover det første, behandler styrelsen dette sammen med eventuelle øvrige formelle mangler. Fristen for at indbetale det resterende beløb er 2 måneder.

Hvis ansøger ikke betaler gebyret inden fristens udløb, henlægger styrelsen ansøgningen. Behandlingen af ansøgningen vil dog kunne genoptages, hvis ansøgeren inden for 2 måneder efter udløbet af fristen anmoder styrelsen om at genoptage behandlingen samt betaler det manglende gebyr samt det fastsatte genoptagelsesgebyr, jf. designlovens 19, stk. 3.

Derudover har ansøger mulighed for at trække sin ansøgning tilbage og eventuelt indsende en ny ansøgning. Ansøger kan her udnytte reglerne om prioritet, såfremt den nye ansøgning indleveres indenfor 6 måneder efter, at den første ansøgning om designbeskyttelse blev indleveret.

Tilbagebetaling af gebyrer

Som udgangspunkt betaler styrelsen ikke gebyrer tilbage, uanset at ansøgningen afslås, eller ansøger trækker ansøgningen tilbage. Gebyrerne dækker omkostningerne til sagsbehandlingen, også selvom designet ikke føres videre til registrering. Dog kan styrelsen tilbagebetale et gebyr, jf. designlovens § 59f, stk. 3, i følgende tilfælde:

  • Ansøgningen afvises. Samtlige gebyrer betales tilbage.
  • Anmodning om samregistrering afslås. Styrelsen betaler gebyret for samregistrering tilbage.