Genoprettelse

På grund af muligheden for fuldstændig fortabelse af rettigheder på grund af nyhedskravet, giver designlovens § 48 mulighed for under ganske særlige forhold at få genoprettet sin rettighed. I praksis vedrører de fleste sager om genoprettelse glemt fornyelse af designet, men muligheden er ikke begrænset hertil.

I modsætning til en anmodning om genoptagelse, stiller en anmodning om genoprettelse ganske hårde betingelser for at anmodningen kan imødekommes i forhold til den omhu som anmoder har udvist.

Bestemmelsen i designlovens § 48 fastsætter en række betingelser for at genoprettelse kan ske. For det første taler bestemmelsen om en designansøger, hvilket betyder at muligheden for genoprettelse ikke er til stede for registrerede design undtagen den specifikt nævnte fornyelsessituation og forholdene i Ankenævnet i designlovens § 48, stk. 2 og 3. Genoprettelse kan derfor som udgangspunkt ikke finde sted i forhold til en anmodning om administrativ prøvning.

For det andet skal ansøger risikere at lide et uigenkaldeligt retstab. Det betyder at genoprettelse ikke kan finde sted, hvis ansøger har mulighed for at indsende en ny ansøgning med prioritet i den tidligere.

For det tredje skal der foreligge en skriftlig anmodning, der indeholder dokumentation for hvad der har bevirket fristoverskridelsen og om den omhu man (ellers) har vist for at undgå fortabelse af rettigheden.

Der skal desuden indsendes dokumentation for at de relevante gebyrer er betalt og at en undladt handling er foretaget.

For det fjerde skal ansøgeren have udvist al den omhu der kunne forventes. Denne bedømmelse er relativt streng. Det er således normalt ikke nok at man ikke har nået at betale fornyelsesgebyr, eller man har glemt det. I en konkret sag fandt styrelsen at en undladelse af at betale fornyelsegebyr som var begrundet i at man havde glemt at meddele adresseændring til styrelsen og derfor ikke havde modtaget indbetalingskort ikke var tilstrækkeligt til at genoprettelse kunne foretages. I sagen AN 2007 0004 gav Ankenævnet mulighed for delvis genoprettelse.

For det femte skal anmodningen indsendes senest 2 måneder efter at den hindring der bevirkede fristoverskridelsen er ophørt, dog således at der højst må gå et år efter fristens udløb. Begge de ovennævnte betingelser skal være opfyldt. Genoprettelse kan derfor ikke ske, hvis der ventes for eksempel tre måneder efter at en forhindring er ophørt med at anmode om genoprettelse. Genoprettelse kan heller ikke ske selv om anmodningen kommer bare en uge efter at hindringen er ophørt, hvis der er gået 17 måneder siden fristens udløb.