Genoptagelse

Designloven indeholder bestemmelser i § 19, stk. 3 om at behandlingen af designansøgninger kan genoptages. Bestemmelsen må ses i sammenhæng med konsekvensen af eksempelvis at overse en frist i ansøgningsprocessen, der kan være at et design ikke længere er nyt, hvis der senere må indleveres en ny ansøgning. Bestemmelsen om genoptagelse må ses i sammenhæng med bestemmelsen i designlovens § 48 om genoprettelse. Det vil således typisk være letter at få genoptaget en ansøgning end at få en ansøgning genoprettet.

Under den typiske sagsbehandlingsprocedure vil en ansøger få en frist til eksempelvis at udtale sig i sagen. Der vil i den anledning blive givet en frist til at ansøger kan udtale sig, typisk to måneder. Sidder ansøger denne frist overhørig, vil ansøgningen blive henlagt foreløbigt. Efter bestemmelserne i designlovens § 19, stk. 3 kan ansøger hvis han eller hun beslutter sig for alligevel at udtale sig eller bliver klar over at man har overset en frist anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at genoptagelse af sagsbehandlingen.

Anmodningen om genoptagelse skal dog være fremkommet senest to måneder efter udløbet af den frist, der gav anledning til anmodningen om genoptagelse.

Giver Patent- og Varemærkestyrelsen eksempelvis en ansøger mulighed for at udtale sig med frist den 15. marts bliver sagen henlagt. Ansøger ar herefter mulighed for at anmode om genoptagelsen frem til den 15. maj.

For at genoptagelse kan ske stiller loven krav om at tre krav skal være opfyldt. Alle disse krav skal være opfyldt inden udløbet af fristen for at anmode om genoptagelse er udløbet. For det første skal genoptagelsesgebyret være betalt. For det andet skal ansøger have berigtiget eller svaret. Og for det tredje skal to-måneders fristen være overholdt.

I forhold til det første krav vil det formentlig være tilstrækkeligt at ansøger kan dokumentere at genoptagelsesgebyret er indbetalt til Patent- og Varemærkestyrelsen, uanset at styrelsen efter genoptagelsesfristens udløb ikke kan konstatere at gebyret er indkommet. Dette kan eksempelvis være tilfældet hvis der indbetales med girokort.

I forhold til det andet krav stilles der krav om "svar". Det må formentlig fortolkes således at et forholdsvis kortfattet svar om at en uddybende argumentation vil følge. Det er uklart om det også vil være tilstrækkeligt at svaret blot består i en anmodning om fristforlængelse.

For det tredje skal fristen for anmodning om genoptagelse overholdes. Denne frist er absolut og styrelsen har ikke hjemmel til at fravige denne frist.

Endelig fremgår det af designlovens § 19, stk. 3, at anmodning om genoptagelsen kun kan udnyttes én gang.