Supplerende forundersøgelse

Ved en designansøgning undersøger styrelsen ikke om et design opfylder kravet til nyhed eller individuelkarakter.

Omfanget af styrelsens undersøgelse

Undersøgelsen omfatter kun sådanne oplysninger, som styrelsen umiddelbart har adgang og kendskab til. Det vil sige, at der undersøges i styrelsens egne registre.

Den supplerende forundersøgelse omfatter således en undersøgelse af eksisterende danske design- og mønsterregistreringer samt verserende offentliggjorte design- og mønsteransøgninger. Derudover omfatter undersøgelsen danske design- og mønsterregistreringer, der er slettet inden for de seneste 5 år før datoen for ansøgningens indlevering, jf. registreringsbekendtgørelsen § 11, stk. 1.

Styrelsen foretager undersøgelsen i den relevante klasse i Locarno-arrangementet. Det vil sige, at hvis ansøgningen omfatter en bil, foretages undersøgelsen først og fremmest i klasse 12. Derudover vurderer styrelsen, om udseendet af det pågældende produkt eventuelt kan findes på andre produkter, hvorefter der også undersøges i de pågældende klasser. Med hensyn til en bil, vil styrelsen typisk også undersøge i legetøjsklassen, nemlig klasse 21.

På baggrund af sin undersøgelse udarbejder styrelsen en søgerapport. Hvis styrelsen i undersøgelsen har fundet design, der ligger tæt på det ansøgte design, vil disse være medtaget i søgerapporten. Det vil fremgå af denne, at der kun er tale om foreløbige udtalelser. Styrelsen tager ikke endelig stilling til, om de pågældende design vil kunne forhindre designretten.

Styrelsen skal inddrage andre forhold i undersøgelsen, som styrelsen har kendskab til. Dette kan for eksempel være design, som er beskyttet som varemærke eller brugsmodel. Sådanne rettigheder kan styrelsen finde frem til ved at søge i varemærkeregistret og brugsmodelregistret, hvis disse er afbilledet. Hvis styrelsen eksempelvis modtager en designansøgning, der omfatter en parfumeflakon, vil det være naturligt også at undersøge, om der er søgt om eller registreret en lignende flakon som vareudstyrsmærke. Indeholder designet et logo eller lignende, skal det checkes, om dette er registreret som varemærke.

Derudover kan styrelsen inddrage design, som sagsbehandleren har fået kendskab til på anden måde, eksempelvis fra brochuremateriale eller via Internettet. Inddragelsen af andre forhold i undersøgelsen vil typisk ske, hvis sagsbehandleren mener at have set designet før, eller det i den konkrete sag vil være relevant at undersøge sådanne forhold.

Hvis styrelsen er af den umiddelbare opfattelse, at det undersøgte design er banalt, skal dette nævnes i søgerapporten. Det skal klart fremgå, at en eventuel udtalelse om banalitet bygger på styrelsens foreløbige vurdering. Det vil sige, at der først vil blive taget endeligt stilling til, om designet er banalt i en sag om administrativ prøvning eller en sag ved domstolene. En sådan udtalelse kan dog være af væsentlig betydning for ansøger i dennes vurdering af, om ansøgningen skal føres videre til registrering.

Søgerapporten

Resultatet af den supplerende forundersøgelse samles i en søgerapport, som sendes til ansøger. Det skal klart fremgå af søgerapporten, at den alene er vejledende.

På baggrund af rapporten skal ansøger selv tage stilling til, om vedkommende ønsker, at sagen skal føres videre til registrering, eller om ansøgningen skal trækkes tilbage. Hvis styrelsen ikke hører noget fra ansøger, vil designet blive registreret.

Det skal fremgå af søgerapporten, hvilken frist ansøger har til at give styrelsen meddelelse om, at ansøgningen trækkes tilbage. Fristen er 2 måneder. Det skal tillige fremgå, at designet bliver registreret, hvis ansøgningen ikke er tilbagetaget inden fristens udløb.

Hvis der ikke er fundet noget i styrelsens undersøgelse, og ansøgningen desuden er klar til registrering, vil styrelsen registrere designet og sende rapporten samtidig med registreringsbeviset. Dette gælder kun, hvis ansøger ikke har bedt om en udsættelse af offentliggørelsen af registreringen.

En søgerapport er en del af sagens akter. Det vil sige, at rapporten er offentlig tilgængelig, når designet bliver registreret eller senest 6 måneder efter ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, hvis der er ansøgt om prioritet