Designregistreringens udslettelse

Når en designregistrering udslettes, skal udslettelsen offentliggøres. En designregistrering skal udslettes i følgende tilfælde:

Manglende fornyelse

Bliver registreringen ikke fornyet, skal registreringen udslettes. Styrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning, jf. designloven § 24, stk. 2. I tilfælde af manglende fornyelse har designindehaver mulighed for at søge om genoprettelse af registreringen, jf. designloven § 48.

Administrativ prøvning

Fører en afgørelse om administrativ prøvning til, at designet ikke opfylder kravene til designbeskyttelse (nyhed og individuel karakter), skal registreringen af designet udslettes, jf. designloven § 32, stk. 1. En afgørelse kan føre til delvis udslettelse. Det er vigtigt at afvente ankefristen på to måneder, før udslettelsen finder sted, da anken har opsættende virkning. Ved delvis udslettelse skal designindehaveren betale gebyr for offentliggørelsen, jf. designloven § 28, stk. 2.

Dom

En designregistrering kan ved dom erklæres hel eller delvis ugyldig, jf. designloven § 27. Styrelsen modtager typisk dommen fra den pågældende retsinstans. I nogle tilfælde er det den part, der har fået medhold i registreringens ugyldighed, som sender afgørelsen. Hvis dommen er afsagt af en underinstans, fx Sø- og Handelsretten, må registreringen ikke udslettes, før ankefristen er udløbet, da anken har opsættende virkning. Ved delvis udslettelse skal designindehaveren betale gebyr for offentliggørelsen, jf. designloven § 28, stk. 2.

Afkald

Registreringsindehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt opgive sin designregistrering ved at give afkald på registreringen, jf. designloven § 32, stk. 1. Et afkald skal foreligge skriftligt. I modsat fald kan det, hvis der senere opstår konflikt om afkaldet, være vanskeligt for styrelsen at dokumentere, at der foreligger et gyldigt afkald. Styrelsen skal offentliggøre afkaldet og dermed bortfaldet af registreringen. Der skal ikke betales særskilt gebyr.

Udløb af registreringsperioden

Når den maksimale registreringsperiode på 25 år (15 år for reservedele) er udløbet, skal registreringen udslettes.