Indlevering af designansøgningen

For at få et design registreret skal der indgives en ansøgning. Hvis der er tale om en ansøgning om en registrering for Danmark, skal ansøgningen indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. Designlovens § 13, stk. 1.

Hvis ansøgningen gælder et EU-design, skal ansøgningen indleveres til EUIPO. Det er dog muligt mod et mindre gebyr at indlevere EU-ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen, der så sørger for videreformidling af ansøgningen som modtagende myndighed.

Styrelsen udfører som modtagende myndighed ikke selvstændig sagsbehandling af disse ansøgninger. Eksempelvis nægtes videresendelse ikke, hvis man i Patent- og Varemærkestyrelsen mener, at et design strider mod sædeligheden.

Ønsker man at benytte Genéve-aftalens (Haag- arrangementets) regler, skal ansøgningen indleveres til WIPO eller alternativt via Patent- og Varemærekstyrelsen.

En designansøgning kan indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen:

Ansøgningsskemaet kan i øvrigt også fås:

  • ved personlig henvendelse i styrelsen
  • ved at kontakte vores kundecenter på telefon 43 50 80 00  

Ansøgningen skal indeholde:

Krav 

Det fremgår af designlovens § 13, stk. 2, at ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en gengivelse, evt i form af en model, af designet. Herudover kan det på begæring noteres, hvem der er designeren, hvis ansøgeren er en anden end denne. Endelig fremgår det af designlovens § 13, stk. 5, at de fastsatte gebyrer skal medfølge. Der er ikke specielle formkrav til ansøgningen, men denne vil typisk blive indleveret på et af styrelsens skemaer eller elektronisk

Designlovens krav er yderligere specificeret i registreringbekendtgørelsens §§ 1-4. 

Ansøgningerens navn eller firma samt en postadresse

Bestemmelsen har til formål, at såvel Patent- og Varemærkestyrelsen som tredjemand kan gøre sig bekendt med, hvem der er indehaver af designet og eventuelt kommunikere med vedkommende. Bestemmelsen er ikke til hinder for at en tredjemand, eventuelt en fuldmægtig, står som ansøger af designet.

En afbildning der viser designet eller en model - gengivelse af designet 

Afbildningen eller modellen er selve beskyttelsens genstand, og det er derfor vigtigt, at der med ansøgningen følger en afbildning. Blot en beskrivelse af designet opfylder ikke kravet til en afbildning. Indlevering af afbildningen er endvidere en betingelse for at ansøgningen tildeles en ansøgningsdato. Der er flere oplysninger om afbildning og modeller i særlige afsnit. Patent og Varemærkestyrelsen vil under sin behandling af sagen bede om nye eller bedre afbildninger, hvis afbildningerne ikke er af tilstrækkelig god kvalitet. Sådanne nye afbildninger skal være af det samme design som er ansøgt og i samme perspektiv. Der er på EU-plan foretaget en harmonisering på en række områder, som du kan læse om her.

En produktangivelse 

Uanset at beskyttelsen for et design ikke er knyttet til et specifikt produkt, skal der ske en angivelse af produktet. Produktangivelsen skal være kort og præcis og må ikke indeholde tekniske forklaringer som: "En stol, der kan klappes sammen ved fjederpåvirkning ved tryk på skjult knap i armlænet". Eksempler på produktangivelser kan være: "Et ornament" eller "en stol". Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at produktangivelsen findes, men en manglende produktangivelse i ansøgningen medfører ikke at denne afvises. Ligeledes kan styrelsen foreslå en anden produktangivelse, end den der er angivet i ansøgningen. 

Ny produktangivelse

Nye produktangivelser vil normalt kunne accepteres, hvis de lyder rimelige og falder inden for det produktområde, der er tale om. En efterfølgende udvidelse til angivelser i andre klasser vil kunne accepteres inden registreringen, fx at et ansøgt design for et automobil udvides til at omfatte en legetøjsbil. Produktangivelse er uden betydning for designets beskyttelsesomfang og tjener alene som et administrativt søgningsredskab. 

En klasseangivelse 

Ansøgningen skal indeholde en angivelse af den eller de klasser efter Locarnoklassifikationen, som ansøgningen vedrører. Klasseangivelsen har dog primært administrativ betydning. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at designet er klassificeret, men en manglende klassificering i ansøgningen medfører ikke, at denne afvises. Ligeledes kan styrelsen foreslå en anden klasse end den, der er angivet i ansøgningen. 

Prioritetsangivelse 

Hvis ansøgeren vil påberåbe sig prioritet skal ansøgningen indeholder oplysninger herom jf. designlovens § 16 og registreringsbekendtgørelsens §§ 5 og 7. Det fremgår af disse bestemmelser bl.a., at prioritetsanmodningen skal foreligge i ansøgningen, og at der ikke efterfølgende kan anmodes om prioritet. 

Fuldmægtigangivelse 

Er ansøgeren repræsenteret af en fuldmægtig, skal dennes navn eller firma samt postadresse angives. Om kravene til fuldmagt kan desuden læses her

Angivelse af designer(e) 

Ansøgningen kan indeholde navn, herunder designgruppe og postadresse, samt angivelse af, hvem der er bemyndiget til at modtage korrespondance, hvis designet er ansøgt af flere i forening og ikke er repræsenteret af en fuldmægtig. Er der flere ansøgere på en ansøgning, og er det ikke angivet, hvem korrespondance skal rettes til, vil Patent- og Varemærkestyrelsen sende korrespondance til den, som er nævnt først i ansøgningen. 

Udsættelse af offentliggørelse 

Ansøgningen skal indeholde oplysning om dette, hvis offentliggørelsen skal udsættes, og i givet fald hvor længe. Udsættelse af offentliggørelsen kan ske i op til 6 måneder efter ansøgnings- eller prioritetsdagen, jf. designlovens § 18. Der er ikke noget til hinder for at ansøgeren ønsker en kortere frist. En ansøger, der har fået udsat offentliggørelsen, kan i udsættelsesperioden anmode om, at designet offentliggøres før det oprindeligt ønskede tidspunkt. Efter Patent og Varemærkestyrelsens praksis accepteres dog en efterfølgende anmodning om udsættelse af offentliggørelse, hvis ansøgningen ikke allerede er registreret. Den oprindelige ansøgnings- eller prioritetsdato er dog stadig bestemmende for, hvor længe udsættelse kan ske. Der er forskel på udsættelsesperiodens længde mellem et dansk og et EU-design, da en ansøger om et EU-design kan anmode om udsættelse af offentliggørelsen i op til 30 måneder. 

Farveangivelser 

Er ansøgningen indleveret i farver og ønskes ansøgningen registreret i farver, skal ansøgningen indeholde oplysninger om dette. Efter Patent- og Varemærkestyrelsens praksis kan en afbildning i sort/hvid ændres til en farveafbildning, mens det modsatte som udgangspunkt ikke er tilfældet. Er der tale om et design i farver, skal selve afbildningen være i farver. Det er ikke tilstrækkeligt med ord at angive for eksempel at designet er blåt. Du kan læse mere om ændringer i designet her. 

Sprog 

Ansøgningen kan indleveres på dansk, engelsk, svensk eller norsk jf. registreringsbekendtgørelsens § 3. Hvis ansøgningen eller eventuelt bilag er udformet på andre sprog, skal en oversættelse foreligge, og styrelsen kan kræve oversættelsen bekræftet. 

Styrelsen kan dog, uanset hvilket sprog ansøgningen er indleveret på, kræve at produktangivelsen affattes på dansk. Det er dog ikke et krav, at produktangivelsen på dansk indleveres sammen med ansøgningen. En senere oversættelse inden registreringen er tilstrækkelig.

Afbildning 

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 4, at afbildninger kun må vise designet og kan være fotografier eller tegninger. Det fremgår desuden, som tidligere nævnt, at en ansøgning om registrering i farver skal vise de farver, som ansøgningen omfatter. Ansøgningen skal derfor vise farverne. Det er ikke nok at angive, at designet er i farver enten med en farveangivelse eller eventuelt en pantone-kode. 

Da det er afbildningen, der bestemmer beskyttelsesomfanget for designet, er derfor vigtigt, at designet præsenteres så "rent" som muligt. Det betyder, at man for fotografier og tegninger skal undgå forstyrrende (baggrunds)elementer, målangivelser osv. Således bør et design optimalt fotograferes tydeligt på en neutral baggrund og således at de dele, som ønskes beskyttet fremgår af afbildningen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgningen ikke dækker de dele af designet, der ikke er vist. Det kan derfor, særligt ved tredimensionelle design, være en fordel at fotografere/afbilde designet fra forskellige vinkler. Dette kan i forhold til et tredimensionelt design være 7 afbildninger, én fra hver side som på en terning, samt en afbildning i perspektiv. Skal der indleveres detailafbildninger af designet, skal disse afbildninger være i det samme perspektiv som den øvrige afbildning af designet. Der er ikke en øvre grænse for, hvor mange afbildninger man må indsende. Patent- og varemærkestyrelsen vil ved gennemgangen af ansøgningen vurdere de indsendte afbildninger og kan i den forbindelse bede om bedre afbildninger, hvis disse ikke er af tilstrækkelig god kvalitet. Nye afbildninger skal naturligvis vedrøre det samme design som ansøgningen vedrører. Der er ikke en øvre grænse for, hvor mange afbildninger der kan indleveres, når blot det tilsvarende gebyr følger med. Styrelsen vil dog ofte foretage en vurdering og kontakte ansøgeren, hvis det skønnes, at visse af afbildningerne er overflødige. Der er på EU-plan foretaget en harmonisering på en række områder, som du kan læse om her.

Nye afbildninger 

Hvis de indsendte afbildninger ikke opfylder kravene til sådanne afbildninger, anmoder styrelsen ansøger om at indsende nye eller supplerende afbildninger. Når styrelsen modtager de nye afbildninger, skal det påses, at de nye afbildninger viser samme design som de oprindeligt indsendte. Kun helt bagatelagtige ændringer kan accepteres.

Hvis ansøger uden at være anmodet derom indsender nye afbildninger - måske fordi ansøger i mellemtiden har ændret lidt på designet - skal styrelsen være meget kritisk mht. at acceptere de nye billeder, medmindre der er tale om rene bagatelændringer, jf. designloven § 14, stk. 2.

Hvis billederne viser et nyt design, skal styrelsen henvise ansøger til at indsende en ny ansøgning. Styrelsen skal i så fald sikre, at de nye afbildninger ikke bliver offentligt tilgængelige og skal derfor enten sende dem hurtigst muligt tilbage eller elektronisk overføre dem til "ikke offentligt tilgængeligt", hvis afbildningerne er blevet indscannet. Ansøger skal samtidig anmodes om at oplyse, om den første ansøgning ønskes opretholdt eller trukket tilbage. 

I visse tilfælde accepteres snittegninger og stiplede linier. De stiplede linier bruges ofte som en måde at angive designets placering i et større produkt. Ved brugen af stiplede linier er der ikke designret til de dele af designet, der således er markeret med stiplede linier. Styrelsen accepterer også andre former for såkaldte "visuelle disclaimers", altså markeringer på et design af de dele, hvor ansøgeren ikke påberåber sig en dsignret. Der er på EU-plan foretaget en harmonisering på en række områder, som du kan læse om her.

Er der tale om en ansøgning med mulighed for samregistrering, skal der indleveres afbildninger af hvert enkelt design for sig og ske en fortløbende nummerering. 

Et illustrativt eksempel omkring vigtigheden af afbildningerne ses i Board of Appeal afgørelsen R-137/2007 - 3 omkring EU-designet 000339312-0003, vist nedenfor. 

I sagen blev det af indehaver gjort gældende, at flaskerne ikke udgjorde en del af designet men blot var medtaget som et eksempel på, hvordan designet skulle anvendes. Board of Appeal fandt, at da man ikke specifikt havde undtaget flaskerne i designansøgningen, måtte registreringen anses for også at omfatte flaskerne, hvorved designindehaveren krænkede en andens varemærker. 

Eksempel på afbildning:

   OAMI R0137_2007-3aOAMI R0137_2007-3b

Modeller 

Der kan sammen med afbildningen indleveres en model af designet, jf. designlovens § 13, stk. 3. Efter registreringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3 må modellen ikke på nogen led være mere end 40 cm eller veje mere end fire kilo. Modellen skal desuden være holdbar og ikke indeholde farlige stoffer. Styrelsen opbevarer ikke fordærvelige modeller, blandt andet ud fra hygiejninske hensyn, men også fordi disse med deres fordærvelighed typisk ikke er holdbare. Modeller opbevares i fem år efter registreringens udløb. 

Nye modeller

Hvis der efterfølgende indleveres en model, eller en tidligere model erstattes af en ny, skal den nøje svare til afbildningen eller den tidligere model. Dog kan styrelsen acceptere en mere "færdig" model end en tidligere indleveret prototype, eller en model som erstatter en dårlig tegning eller erstatter en afbildning af en prototype (foreløbig model).

Der må ikke være uoverensstemmelse mellem afbildninger og model, men styrelsen kan være mindre streng med hensyn til afbildningskravet, det vil sige afbildningernes kvalitet og antal, hvis model foreligger.

Publicering

Ansøgningen er offentlig tilgængelig senest seks måneder efter ansøgningens indgivelse eller fra prioritetsdagen, hvis der er ansøgt om prioritet. Sker registreringen inden seks måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, er ansøgningen offentligt tilgængelig fra registreringsdatoen, med mindre der er anmodet om udsættelse af offentliggørelse.