Designregistreringens varighed og fornyelse

Varighed

Et dansk design kan efter designlovens § 23, stk. 1 som hovedregel beskyttes i op til fem perioder af hver fem års varighed, i alt op til 25 år regnet fra ansøgningsdagen. Beregningen af beskyttelsesperioden sker som nævnt fra ansøgningsdagen og ikke fra en eventuel påberåbt prioritet.

Der kan ved ansøgningen indbetales gebyrer for flere 5-års perioder. Eventuelt kan der indbetales for alle 25 år. Der kan ikke betales for dele af perioder, eksempelvis for otte års beskyttelse. Her må man vælge at indbetale for 10 år eller for fem år og så senere vurdere om man vil forny designet for en yderligere 5-årig periode. Langt størsteparten af indehaverne af et design betaler for en enkelt periode ad gangen.  

Som en særregel i designlovens § 23, stk. 2 kan beskyttelsestiden for reservedele kun udstrækkes til 15 års beskyttelse i tre perioder af fem års varighed. Det skyldes de særlige forhold i forbindelse med vedtagelsen af EU-direktivet om harmonisering af beskyttelsen af design.

For design registreret efter den daværende mønsterlov gælder at disse kun kan beskyttes i op til 15 år. Et design registreret efter mønsterloven kan ikke opnå en forlænget beskyttelsestid, heller ikke selvom gyldighedstiden tidsmæssigt strækker sig ind i det tidsmæssige område hvor designloven med op til 25 års beskyttelse har været gældende.

Eksempel: Et design ansøgt i 1993 vil kunne beskyttes frem til 2008 efter mønsterloven. Uanset at designet udløber på et tidspunkt i 2008, hvor designlovens bestemmelser om op til 25 års beskyttelse er gældende, vil beskyttelsen ikke kunne strækkes i yderligere 10 år fra 2008. 

Fornyelse

Efter designlovens § 24 vil en fornyelse af et designs beskyttelsesperiode kunne ske fra tre måneder før til seks måneder efter registreringsperiodens udløb. Udløber en registreringsperiode den 1. maj 2010, vil fornyelse kunne ske fra 1. marts 2010. Det er imidlertid også muligt at forny registreringen i indtil seks måneder efter registreringsperiodens udløb, i førnævnte eksempel indtil 1. november 2010. Sker fornyelsen i denne 6-måneders periode skal der betales et fornyelsesgebyr, der er forhøjet med 20%.

Betales fornyelsesgebyret ikke senest seks måneder efter registreringsperiodens udløb, udslettes registreringen, jf. designlovens § 24, stk. 3. Fornyes designet ikke vil retsbeskyttelsen for det registrerede design udløbe på den oprindelige udløbsdato og altså ikke på 6-månedersdagen for den periode, hvor fornyelse kan ske mod forhøjet gebyr. Under ekstraordinære omstændigheder vil det eventuelt være muligt at opnå genoprettelse.

Patent og Varemærkestyrelsen udsender som en service girokort i forbindelse med fornyelsen, men det er op til indehaver eller eventuelt dennes fuldmægtig selv at holde styrelsens register opdateret eksempelvis med korrekt postadresse. Det er indehavers eget ansvar at fornyelsen foretages og styrelsens udsendelse af girokort skal udelukkende anses som en service. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for et eventuelt rettighedstab som følge af en manglende eller fejlagtig udsendelse til forkert adresse jf. designlovens § 24, stk. 2.

Efter designlovens § 24, stk. 4 offentliggøres fornyelser af designregistreringer. Offentliggørelsen sker i Dansk Designtidende.