Pantsætning og udlæg

En designret er et formuegode. Det vil sige, at retten til et registreret design kan pantsættes efter reglerne om underpant i løsøre. Der kan også foretages udlæg i et registreret design.

Indehaveren, panthaver eller udlægsrekvirenten kan bede om at få dette noteret i registret. Notering i registret er ikke en gyldighedsbetingelse. Et pantebrev, der giver underpant i en designret, skal tinglyses for at have gyldighed over for godtroende retserhverver, jf. Tinglysningslovens § 47, stk. 1. Registeroplysningen har ingen betydning mellem parterne eller i forhold til tredjemand. Indførelsen i designregistret om disse oplysninger kan kun ske på anmodning, jf. designloven § 51, stk. 1.

Hvis styrelsen skal notere pant, kræves der som dokumentation en dateret pantsætningserklæring eller en ekstrakt af pantsætningserklæringen underskrevet af indehaver. Navnene på indehaver og panthaver skal fremgå af dokumentet. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilket/hvilke design pantsætningen vedrører.

En kopi af pantsætningsaftalen eller af ekstrakten er tilstrækkelig, så længe der ikke er foretaget tilføjelser eller ændringer i aftalen.

Hvis styrelsen skal notere udlæg, kræves som dokumentation en kopi af udskrift fra fogedretsbogen om det foretagne udlæg.

Når pantsætningen ophører, eller udlægget ikke længere består, skal styrelsen have besked herom, så styrelsen kan slette noteringen.

Hjemlen til opkrævning af et gebyr er ikke udnyttet. Notering i registret af sådanne oplysninger skal ikke offentliggøres.