Ændringer vedrørende fuldmægtig

Vælger indehaveren af en designrettighed en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig, vil dette blive noteret i registreret, når indehaveren informerer styrelsen herom.

Både fysiske og juridiske personer kan stå opført som fuldmægtig.

Hvis fuldmægtigen er advokat, kræves der ingen underskrevet fuldmagt fra indehaveren. Det er nok, at indehaveren eller fuldmægtigen skriftligt underretter styrelsen herom.

Visse patentagenter (og andre professionelle rådgivere) er desuden fritaget fra kravet om indsendelse af fuldmagt. Patentagenter kan blive fritaget fra kravet om fuldmagt, hvis det dokumenteres, at de er medlem af De Danske Patentagenters Forening eller på anden måde er kendt af styrelsen, samt har tegnet den til enhver tid gældende ansvarsforsikring for Patentagenter eller en tilsvarende forsikring.

Er den nye fuldmægtig ikke omfattet af ovennævnte grupper, kræver styrelsen en original underskrevet fuldmagt eller bekræftet kopi fra indehaveren til fuldmægtigen.

Styrelsen kan i medfør af designlovens § 47 opfordre indehavere til at udpege en fuldmægtig, som kan repræsentere indehaveren i alt vedrørende ansøgningen og registreringen. Fuldmægtigen skal have bopæl inden for EØS-området og være myndig. Bestemmelsen finder anvendelse i de tilfælde, hvor styrelsen skønner, at en fuldmægtig er nødvendig af hensyn til varetagelse af indehaverens interesser. Det kan fx være tilfældet, hvor ansøger ikke kan kommunikere på dansk eller et andet sprog, som beherskes af styrelsen, eller hvor en professionel fuldmægtig er nødvendig på grund af særlige juridiske og tekniske komplikationer.

Der er ikke knyttet retsvirkninger til undladelse af at udpege en fuldmægtig. Det vil sige, at styrelsen ikke kan afslå eller henlægge ansøgningen, såfremt ansøger undlader at udpege en fuldmægtig.

Se yderligere om fuldmægtig og fuldmagt her.