Licensaftaler

I stedet for fuldstændig overdragelse kan designindehaveren give licens til en anden til at udnytte designet. Af hensyn til tredjemand kan det være hensigtsmæssigt, at oplysningen herom står anført i registret.

Registeroplysningen har ingen betydning mellem parterne eller i forhold til tredjemand. Styrelsen påser ikke indholdet af licensen, ligesom notering i registret ikke er en gyldighedsbetingelse.

En licens til udnyttelse af dele af et registreret design eller til enkelte design, hvis der er tale om samregistrering, kan noteres.

Notering i designregistret kan kun ske på anmodning, jf. designloven § 51, stk. 1. Såvel licensgiver som licenstager kan anmode om, at licensen bliver noteret.

Hvis styrelsen skal notere en licens, kræves der som dokumentation som udgangspunkt en dateret licensaftale eller en ekstrakt af licensaftalen underskrevet af indehaver. Navnene på indehaver og licenstager skal fremgå af dokumentet. Aftalen skal endvidere indeholde oplysninger om, til hvilket design licensen gives.

En kopi af licensaftalen eller af ekstrakten er tilstrækkelig, så længe der ikke er foretaget tilføjelser eller ændringer i dokumentationen.

Når en licens ophører, skal styrelsen have besked herom, så styrelsen kan notere datoen herfor i registret.

Hvis der anlægges retssag om hel eller delvis udslettelse af et design eller om overførsel af en registrering, skal sagsøger give meddelelse om sagsanlægget til enhver licenshaver, der er noteret i registret, jf. designloven § 44, stk. 1.

Hjemlen til opkrævning af et gebyr er ikke udnyttet. Notering af licens skal ikke offentliggøres.