Kapitel 8 - Øvrige bestemmelser

Øvrige bestemmelser

Frister

§ 31. En frist fastsat af Patent- og Varemærkestyrelsen løber fra den dato, der er angivet på brevet fra styrelsen. Fristen er to måneder, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse eller af særlige omstændigheder, som kan begrunde en længere frist.

Fuldmagt

§ 32. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Sprog

§ 33. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller hvis parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der modtages i forbindelse med en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, skal der indleveres en oversættelse. Oversættelsen skal være bekræftet af en translatør eller bekræftet på en anden måde, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 3. Hvis en designregistrering skal opretholdes i ændret form, jf. designlovens § 28, og dette medfører en ændring af produktangivelsen, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at angivelsen indsendes på dansk.

Dokumentation

§ 34. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ved behandling af ansøgninger m.v. i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, anmode om yderligere dokumentation i sagen.

Opbevaring af modeller

§ 35. Patent- og Varemærkestyrelsen opbevarer en indgivet model, jf. designlovens § 13, stk. 3, i indtil fem år efter registreringens ophør. Har indehaveren af modellen ikke inden dette tidspunkt anmodet om at få den tilbage, kan styrelsen tilintetgøre modellen.