Kapitel 1 - Ansøgningens indhold

Ansøgningens indhold

§ 2. Ansøgningen skal indeholde

1) ansøgerens navn eller firma samt postadresse,

2) afbildninger, som viser designet, samt eventuelt en model af designet i overensstemmelse med § 4, jf. designlovens § 13, stk. 3,

3) en angivelse af det produkt, som designet skal anvendes til (produktangivelse),

4) en angivelse af den eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om international klassifikation af industrielle design og modeller.

Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere indeholde

1) anmodning om prioritet efter designlovens § 16 samt oplysninger i overensstemmelse med §§ 5 og 7, hvis ansøgeren vil påberåbe prioritet,

2) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, tilligemed en fuldmagt, jf. § 31,

3) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der anmodes om notering af en eller flere designere i designregistret, jf. designlovens § 13, stk. 4,

4) oplysning om, hvem der skal være bemyndiget til at modtage meddelelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne, hvis designregistrering søges af flere i forening, og de ikke er repræsenteret af en fuldmægtig,

5) angivelse af, hvor længe registreringens offentliggørelse skal udsættes, hvis ansøgeren anmoder om udsættelse efter designlovens § 18, sidste punktum,

6) oplysning om, at designet skal registreres i farver, hvis beskyttelsen skal omfatte designet i farver.

§ 3. Patent- og Varemærkestyrelsen behandler ansøgningen, hvis ansøgningen med bilag foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Stk. 2. Er ansøgningen eller tilhørende bilag affattet på et andet sprog end angivet i stk. 1, skal der indgives en oversættelse. Oversættelsen skal være bekræftet af en translatør eller bekræftet på anden måde, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, kan Patent- og Varemærkestyrelsen forlange, at produktangivelsen affattes på dansk.

§ 4. Afbildninger må kun vise designet og kan være fotografier eller tegninger. Afbildninger skal være velegnet til reproduktion i sort/hvidt tryk, herunder i ændret størrelse.

Stk. 2. Er designet søgt registreret i farver, skal afbildningerne vise de farver, som designretten skal omfatte.

Stk. 3. Indgiver ansøgeren en model af designet, må modellen ikke på nogen led være større end 40 cm eller veje mere end fire kg. Modellen skal være holdbar og må ikke bestå af eller indeholde farligt materiale.

Stk. 4. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, skal der indgives særskilte afbildninger af hvert design. Afbildninger og eventuelle modeller skal være tydeligt mærket med fortløbende numre for hvert design. Er der flere afbildninger af det enkelte design, skal der til nummeret knyttes et bogstav for hver afbildning.