Kapitel 1 - Prioritet

Prioritet

§ 5. Påberåbelse af prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås prioritet efter indgivelsen af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes samt den påberåbte ansøgnings nummer. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest en måned efter ansøgningsdagen. Indgiver ansøgeren ikke de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres ved indsendelse af attest fra den myndighed, der har modtaget den oprindelige ansøgning. Attesten skal angive dagen for den oprindelige ansøgnings indgivelse og ansøgerens navn eller firma. Patent- og Varemærkestyrelsen kan tillige af den nævnte myndighed forlange en bekræftet kopi af ansøgningen og medfølgende afbildninger, som viser designet. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af den fastsatte frist, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske i særskilt brev.

§ 6. For at en ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, skal ansøgningen være den første, hvori designet er angivet.

Stk. 2. En ansøgning kan dog påberåbes som grundlag for prioritet, selv om ansøgningen ikke er den første, hvori designet er angivet, hvis

1) den første ansøgning er taget tilbage, henlagt eller afslået, uden at designet har været gjort offentligt tilgængeligt, da den senere ansøgning blev indgivet,

2) den første ansøgning ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed,

3) den første ansøgning ikke har tjent som grundlag for krav om prioritet, og

4) den senere ansøgning er indgivet samme sted som den første og af samme ansøger eller dennes retsefterfølger.

§ 7. Påberåbelse af prioritet efter designlovens § 16, stk. 4, skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås prioritet efter indgivelsen af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist og tidspunktet for den første fremvisning af designet på udstillingen. De nævnte oplysninger skal indgives til styrelsen senest en måned efter ansøgningsdagen. Indgiver ansøgeren ikke de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres ved indsendelse af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af den fastsatte frist, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske i særskilt brev.

§ 8. Når en ansøgning omfatter flere design, jf. designlovens § 15, kan prioritet efter designlovens § 16 påberåbes for et eller flere design i ansøgningen.