Nyhedskrav

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
15. mar 2018DR 2016 00132  (Se resume)
BOCOM ApS vs. Second May International
Indehavers design DR 2016 00132 "et overtræk til en stol" er både at anse for nyt og har individuel karakter ud fra det foreliggende grundlag. Designregistreringen opretholdes.
Se afgørelsen

Danske Domstole

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
17. maj 2013Lego Juris, Cobi V-0096-11  (Se resume)
Retten finder, at den polske virksomhed Plastik Factory COBI S.A, som sælger meget nærgående efterligninger af LEGO minifiguren, krænker LEGO´s rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens §§ 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt varemærkeforordningens artikel 9. I forbindelse med vurderingen lagde Retten vægt på, at LEGO minifiguren var designet på sådan en måde, at den har individuel- og originalkarakter, og ved at Plastik Factory COBI S.A, kopierer LEGO minifigurens mest særprægede del af figuren, finder Retten, at der foreligger en forvekslingsrisiko mellem disse to legetøjsfigurer. Sagen er anket til Højesteret d. 24. november 2014.
LEGO MINIFIGUR, COBI MINIFIGURSe afgørelsen
14. feb 2012V-34-10/V-63-10  (Se resume)
Registrering af et design indkøbt i Kina, hvor man ikke har deltaget i fremstillingen nyder ikke beskyttelse. EU-design erklæret ugyldigt.
Zone opvaskesæt, Spot-on opvaskesæt og Appetit opvaskesæt mm.Se afgørelsen
16. apr 2008Alfi kander - V-113-05 og V-139-05  (Se resume)
Den af Royal Classic dansk designregistreret kande blev af retten anset som en krænkelse af ophavsretlig beskyttede Alfi kander. Royal Classic’s designregistrering blev derfor erklæret ugyldig og ophævet. Yderligere termokander markedsført af Royal Classic blev alle anset for at være i strid med de ophavsretlige beskyttede Alfi kander.
Se afgørelsen
1. jul 2005Jakke - V-62-04  (Se resume)
Eftersom jakken blev anset som opfyldende nyhedskravet samt havende individuel karakter var jakken beskyttet som uregistret EU-design. Retten fandt derfor, at en senere markedsført og solgt jakke krænkede den designbeskyttede jakke, idet den lignende jakke blev vurderet til, at fremtræde med en sådan grad af lighed, at det var vanskeligt at forestille sig, at den krænkende jakke var blevet til uden kendskab til førstnævnte.
Se afgørelsen

OHIM

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
12. aug 2014R 226_2013-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM skal annullere afgørelsen fra ugyldighedsafdelingen, der fastslår, at et nyt registreret design skal anulleres, da det giver det samme helhedsbillede som et tidligere registreret varemærke. Appellanten mener, at sagen ikke kan behandles, da der er tale om et selskab under konkurs. Retten fastslår, at selskabet stadig er en juridisk person, som er repræsenteret ved en administrator, hvorfor sagen godt kan behandles. Endvidere når den til samme konklusion som ugyldighedsafdelingen, hvorfor appellen afvises.
Alen Mak, BulgariaSe afgørelsen
2. nov 2010R 1086/2009-3  (Se resume)
Erich Kastenholz v. qwatchme a/s APPEAL relating to Invalidity Proceedings No ICD 5 528 (Registered Community Design No 602636-0003)
Se afgørelsen
26. mar 2010R 0009/2008-3  (Se resume)
CROCS, INC. v. HOLEY SOLES HOLDINGS LTD. and Partenaire Hospitalier International (PHI) APPEAL relating to Invalidity Proceedings No. 3010 (registrered Community Design No. 000257001-0001).
Se afgørelsen
22. mar 2010R 0417/2009-3  (Se resume)
Unistraw Asset Holding Pty. Ltd v. Felföldi Edesseggyarto Kft APPEAL relating to Invalidity Proceedings No ICD 5296 (Registered Communnity Design No 422829-0002)
Se afgørelsen
11. dec 2009R 608-2009-3  (Se resume)
Et par støvler, der var designansøgt i marts 2007 blev omsat i 2004-2005 og lå derfor uden for skånefristen på 12 måneder, hvorfor designet ikke var nyt.
Se afgørelsen
14. okt 2009R 316-2008-3  (Se resume)
Et design blev anset for at mangle nyhed, da det kun adskilte sig fra tidligere kendt design på uvæsentlige områder. Herudover blev en brændeovn anset for et komplekst produkt, og da der var tale om et produkt, der skulle indbygges i vægge, måtte vurderingen foretages i overensstemmelse med, hvad der kunne ses ved almindelig brug. Designet blev derfor ikke anset for nyt.
Se afgørelsen
28. jul 2009R 921_2008-3  (Se resume)
I produktangivelsen var angivet: ”glass nail file with colourful hold” og ” The subject matter of the industrial design is visible from the representation attached which depicts each variants of the colour-ful hold af the glass nail files designed for the the cosmetic care of the nails and for cosmetic removal of hard skins”. BoA anså at en afbildning I kataloger flere år tidligere matte anses for en offnetliggørelse. Vurderingen af nyhed m.v. behøver derfor heller ikke udspringe fra en egentlig fysisk vurdering af produkterne hvis afbildninger er tilstrækkeligt klare. Afviger kun uvæsentligt fra det afbildede og derfor ikke nyt.
Neglefil / Nail filesSe afgørelsen
15. jun 2009R 1713_2007-3  (Se resume)
Sagen omhandler spørgsmålet, om det anfægtede design (en sofa) skal erklæres ugyldigt. Appelretten fastslår, at det anfægtede design ikke er identisk med et tidliger offentliggjort design, men at det giver det samme helhedsbillede, og dermed ikke har individuel karakter. Ugyldighedsafdelingens afgørelse annulleres og det anfægtede design erlæres ugyldigt.
Se afgørelsen
2. sep 2008R 196_2008-3  (Se resume)
Objection mod håndtag til pander med begrundelse at de ikke var nye. Cancellation-division ophæver design på baggrund af manglende individuel karakter. BoA: Forkert afgørelse og tilbagesendelse. Her-efter ny afgørelse fra Cancellation-division, der siger manglende nyhed. BoA: Kun ubetydelige for-skelle i forhold til tidligere patent, hvorefter designet ikke er nyt. Da man ikke har ”den informerede bruger” som reference i nyhedssager på samme måde som man har i individuel-j´karakter-sager er det BoA som skal vurdere nyheden og designet erklæres ikke-nyt.
Håndtag til pande / saucepan handlesSe afgørelsen
11. feb 2008R 1437_2006-3  (Se resume)
Mikrofonanlæg til konferencebrug blev af invalidation division anset for at have individuel karakter og at designerens frihedsgrad var begrænset. Board of Appeal omgjorde denne beslutning under henvisning til stor grad af lighed og at designeren havde vid frihedsgrad. Den informerede bruger måtte anses for personer der deltog i konferencer.
Communications equipmentSe afgørelsen
25. jan 2008R 1391_2006-3  (Se resume)
Ansøger havde en aflang ”stjerneformet” tyggestav med fem takker. Anmoder havde en lignende med fire takker i ”x-form”. Invalidity division anser de fire, respektive fem takker for at være nok til at give individuel karakter. Board of Appeal siger at helhedsindtrykket er en sum af alle karakteristika og Invalidity division har kun fokuseret på ét af disse karakteristika. Den samlede sum medfører imidlertid at der ikke er individuel karakter Designerens frihedsgrad anses for meget stor.
Animal foodstuffSe afgørelsen
9. nov 2007R 1215_2006-3  (Se resume)
En stribet hamburgerbøf anses ikke for at have individuel karakter
Meat foodsuffsSe afgørelsen
9. nov 2007R 1214_2006-3  (Se resume)
En stribet hamburgerbøf anses ikke for at have individuel karakter
Meat foodsuffsSe afgørelsen
22. nov 2006R 196_2006-3  (Se resume)
Vurderingen af nyhed er en vurdering af om to designs er identiske, hvorimod vurderingen af indivi-duel karakter er en vurdering af om to designs giver det samme overordnede indtryk. Da designet er søgt for undervandsscooteren som helhed og ikke kun en del deraf, skal designet bedømmes i sin hel-hed. Designet giver derfor det samme overordnede indtryk som et tidligere design og designet mangler derfor individuel karaktér.
Underwater motive devicesSe afgørelsen

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
21. maj 2015T-22/13 & T-23/13  (Se resume)
Ved bedømmelsen af nyhed og individuel karaktér anses et tidligere amerikansk patent at være relevant at inddrage. Patentet viser både funktion og udseende. Det tillægges ikke betydning at patentindehaveren aldrig har produceret produktet.
Senz Technologies v OHMI - Impliva (Parapluies) Se afgørelsen
4. feb 2014T-339/12  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse bør annulleres. Appellanten mener, at appelkammeret (KHIM) har begået fejl ved vurderingen af hvorvidt de to design giver forskellige helhedsindtryk. Der er tale om designet på en lænestol, der er blevet registreret og hvor rettighedshaver til et ældre design på en lænestol mener, at det nye design er identisk med det ældre design. Retten frifinder KHIM og fastholder dommen.
Sachi Premium-Outdoor FurnitureSe afgørelsen
23. okt 2013T-566/11 & T-567/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler både varemærkeret og designret. spørgsmålet er, om KHIM's afgørelse om afslag af klage bør annulleres. Sagsøger mener, at KHIM ikke har indhentet de nødvendige oplysninger ift. art. 28 i forordning nr. 2245/2002 og at der ikke foreligger en ophavsret samt at der ikke er foretaget en uhjemlet brug af udsmykningen/designet af et ophavsretligt beskyttet værk. Retten fastslår bl.a., at sagsøger ved at anvende samme udsmykning/design på et servicestel, uhjemlet har brugt det ophavsretligt beskyttede værk. I sagen bliver der lagt vægt på den nationale definition af en ophavsret (Fransk ret). Retten frifinder KHIM.
Se afgørelsen
27. jun 2013T-608/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse om at fastholde den tidligere dom, der fastslår, at appellantens registrerede design (en overstregningstusch) er ugyldigt, da det giver det samme helhedsbillede, som et tidligere registreret design, skal anulleres. Retten fastslår, at appellantens 7 anbringender vedr. urigtig retsanvendelse, overtrædelse af art. 61 og 62 samt misfortolkning og forkert anvendelse af art. 25 alle skal afvises, og at appelsagen dermed i sin helhed afvises.
Se afgørelsen
6. jun 2013T-68/11  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse, hvor den fastholder ugyldighedsafdelingens beslutning om, at et nyt design (urskive med farver) både har nyhed og giver et andet helhedsbillede end et ældre registreret design samt at det nye design hverken kunne betragtes som en reproduktion eller bearbejdning af det ældre registrerede design, bør annulleres. Sagsøger mener bl.a., at appelkammeret har foretaget en forkert vurdering af, om de to design er identiske. Retten fastholder KHIM's afgørelse.
QwatchmeSe afgørelsen
18. okt 2012C-101/11 P og C-102/11 P  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om dommen afsagt af Retten bør ophæves. Appellanten mener, at der er foretaget en urigtig retsanvendelse og tilsidesættelse af begrundelsespligten. Der er tale om et design, der er blevet registreret og hvor rettighedshaver til et ældre varemærke mener, at det nye design er identisk med det ældre varemærke. Domstolen forkaster appellerne, da anbringenderne delvis afvises og delvis er ugrundede.
Baena GrupoSe afgørelsen
9. mar 2012T-450/08 - administrative prøvninger, generelt  (Se resume)
Retten i Første Instans træf den 9 marts 2012 afgørelse i en sag (T-450/08), hvor et registreret EU-design (RCD) var påstået ophævet under henvisning til, at det pågældende design på ansøgningstidspunktet ikke opfyldte nyhedskravet. Sagens baggrund: Det angrebne design blev ansøgt den 6. maj 2003. Den 11. maj 2006 blev designet, af Heinz-Glas GmBH, anmodet ophævet hos OHIM, under henvisning til manglende opfyldelse af nyhedskravet på ansøgningstidpunktet. Til støtte for sin påstand fremlagde Heinz-Glas GmBH 3 dokumenter; 1) En kopi af industriel tegning af en flaske benævnt ”Empire”, reference nr. F 3990 , påført datoer før den 6. maj 2003 samt en indikation af at kunden var International Bottle Co. Ltd (IBC), 2) En kopi af dateret faktura fra september 2002, henvisende til artikelnr. 100103990100.03001, vedrørende levering af 61.452 stk. til IBC. 3) En beediget erklæring fra en tidligere ansat hos IBC, som bekræfter at IBC i september 2002 modtog en levering vedrørende flasken benævnt ”Empire”, reference nr. L 3990, og at IBC siden november 2002 videresolgte disse flasker til forskellige forhandlere, der yderligere markedsførte disse flasker i magasiner. På baggrund af det samlede materiale fandt OHIMs annullations-afdeling det godtgjort, at designet der var vist i dokumenterne kun adskilte sig uvæsentligt fra det registrerede design, og at designet ikke var nyt på ansøgningstidpunktet. Denne afgørelse ankede indehaver til Boards of Appeal. Heinz-Glass GmBH benyttede lejligheden til at fremlægge yderligere supplerende dokumentation for, at designet ikke var nyt på ansøgningstidspunktet. BOA valgte at afvise appellen og stadfæste OHIMs afgørelse under henvisning til den allerede fremlagte dokumentation. BOA tog således ikke stilling til den nyligt fremlagte supplerende dokumentation. Indehaver indbragte BOAs afgørelse for Retten i Første Instans, der stadfæstede de tidligere instansers afgørelser. Retten udtalte bl.a., der i vurderingen af dokumentation for offentliggørelse skal foretages en samlet vurdering af det fremlagte materiale. Uanset at dokumenterne ikke hver for sig er valide som dokumentation, er det kombinationen og den samlede validitet af dokumenterne, der skal lægges vægt på.
Se afgørelsen
14. jun 2011T-68/10  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om Retten skal annullere KHIM's (appelkammerets) afgørelse, der fastslog at et registret design (ur på nøglesnor) var ugyldigt. Sagsøger mener, at appelkammeret har tilsidesat art. 4, 5 og 6 og at der er foretaget magtfordrejning. Retten fastslår, at sagsøger egentlig fokuserer på, hvorvidt det ældre design er offentliggjort inden datoen for indgivelse af ansøgning om registrering af det omtvistede design, hvilket det er. Yderligere fastslår den, at der ikke er tale om magtfordrejning.
Sphere Time, Punch SASSe afgørelsen
27. jan 2011T-168/09  (Se resume)
Emne: Tilnærmelse af lovgivningerne Domstolen fastslår, at art. 17 er til hinder for, at lovgivningen i en medlemsstat udelukker ophavsretlig beskyttelse grundet mønstret er blevet offentligt tilgængeligt, når designet opfylder betingelserne for beskyttelse. Yderligere er art. 17 til hinder for en lovgivning der fuldt ud eller i en længere tidsbegrænset periode (10 år) udelukker ophavsretlig beskyttelse af mønstre, som var offentligt tilgængelige før ikrafttrædelsen af denne lovgivning, i forhold til tredjemænd.
Arco-lampe, FluidaSe afgørelsen
22. jun 2010T-153/08  (Se resume)
Emne: Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Sagen omhandler spørgsmålet, om KHIM's afgørelse om at tage intervenientens (Bosch) klage til følge, bør annulleres. Retten fastslår, at KHIM skal frifindes, da det omtvistede design (en konferenceenhed) giver det samme helhedsindtryk, som et ældre registreret design. De to design var ikke identiske, men der blev lagt vægt på den store grad af frihed, som designeren havde ved udviklingen af designet. Retten mente, at de forskelle der var på de to design, ikke var betydelige nok. Yderligere omhandler sagen spørgsmålet om, hvornår et design kan anses for offentliggjort.
BoschSe afgørelsen