Offentlig orden og sædelighed

Et ansøgt design kan ikke registreres, hvis det strider mod den offentlige orden eller sædelighed. Bestemmelsen er en af dem som Styrelsen ex officio vurderer i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, jf. Designlovens § 17, stk. 1, nr. 1.

Vurderingen af om et design strider mod den offentlige orden eller sikkerhed kan variere over tid og behøver ikke at være den samme i alle lande. Forarbejderne til direktivet giver ikke bidrag til en fortolkning af hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen, der derfor bliver foretaget i forhold til "den almindelige sædelighedsopfattelse".

Det er ikke ganske klart defineret hvad der forstås ved et design der strider mod "offentlig orden" og styrelsen ses ikke at have haft sager, hvor denne vurdering har været relevant. Det må imidlertid formodes at den vurdering der ligger til grund vil være den samme som vil blive foretaget for så vidt angår varemærker. Styrelsen ville derfor afslå at registrere design, der måtte indeholde et racistisk udtryk eller indeholde religiøse symboler, ialt fald hvis disse har krænkende karakter. Styrelsen har dog ved flere lejligheder accepteret design der indeholder kors.

EUIPO har afslået en designansøgning, der viste grov vold.

Ligeledes vil det som udgangspunkt heller ikke være til hinder for en registrering af et design, at designet ikke lever op til standarder fastsat i anden lovgivning, for eksempel en motorsav, der ikke måtte leve op til sikkerhedsmæssige standarder omkring afskærmning etc.

Et design er ikke udelukket fra registrering hvis det for nogle opfattes som et udtryk for "dårlig smag", men der skal være elementer i designet der direkte kan vække anstød.

Det er således ikke umuligt at få registreret et design for sexlegetøj som sådant, eksempelvis et massageapparat, men produktet kan konkret være udformet på en sådan måde at det må antages at vække anstød. Som et eksempel på et design der ikke konkret har vakt anstød kan nævnes DA 2003 00220, der blev registreret som "Et erotisk hjælperedskab".

 DA 2003 00220

 

Styrelsen har ligeledes accepteret MA 1999 00512 "En udsmykningsgenstand", der var et produkt med form som en karikeret penis.

MA 1999 00512

 Af nyere praksis ses, at EUIPO har registreret en pølse udformet som en penis RCD 001365993-0001. Derimod afslog man et design, der viste en samlejesituation mellem en mand og et får.

Styrelsen har i et enkelt tilfælde, MA 1972 00377 afslået et design som stridende mod sædeligheden. Der var her tale om et som en pistol udformet produkt, der ved tryk på aftrækkeren, mekanisk gengav en samlejesituation.

EUIPO har registreret en række design der er relativt eksplicitte, eksempelvis

RCD 50976-0031                                        RCD 50976-0047

RCD 50976-0031                             RCD 50976-0047