Det u-registrerede EU-design

EF-designforordningen (Rådsforordning nr. 6/2002 af 12. december 2001) har siden den 6. marts 2002 gjort det muligt at gøre brug af det uregistrerede EU-design.

Udgangspunktet var tidligere, at man for at have en designbeskyttelse skal have en registrering på sit design. Det har imidlertid vist sig, at der for en del produkters vedkommende ikke nødvendigvis er behov for den langvarige beskyttelse som et registreret design kan give, bl.a. fordi visse produkter har en meget kort levetid på markedet. Det typiske eksempel herpå er beklædningsgenstande, der måske kun er på markedet i 6 måneder inden det bliver erstattet af en ny kollektion. Forordningen har muliggjort en beskyttelse af et design uden at en registrering skal foretages. 

For at være omfattet af det uregistrerede EU-design skal designet opfylde de samme krav som stilles til opnåelse af et registret design. Designet skal have adskillelsesevne og have nyhedskarakterjf. Designforordningens Art. 11 (1).

Et eksempel på at et uregistreret design ikke kunne anerkendes som et sådant på grund af manglende nyhed findes i Sø-og Handelsrettens dom V51/07 (link) omkring toppe med blonder.

Derimod fandt Sø- og Handelsretten i V 129/04 (link), at en sammensætning af to kendte figurer fundet i en bog, var tilstrækkelig til at motiverne på t-shirts havde tilstrækkelig individuel karakter til at være beskyttet som uregistrerede EU-design. Det var derimod ikke blevet dokumenteret at der var tilstrækkelig værkshøjde til at opnå beskyttelse efter ophavsretsloven.

Et uregistreret EU-design har en beskyttelsesperiode på tre år fra den dato, hvor designet først gang er blevet offentliggjort inden for den Europæiske Union. Offentliggørelsen kan eksempelvis ske på en fagmesse i EU men det er usikkert om en offentliggørelse der sker samtidig både indenfor og udenfor Fællesskabet, eksempelvis på Internettet, vil blive anset for en offentliggørelse der sker første gang indenfor Fællesskabet.

Til forskel fra det registrede EU-design som giver en prioritetsbeskyttelse, beskytter det uregistrede EU-design kun mod efterligninger - i praksis betyder dette, at der kun beskyttes mod nærgående kopiering af et design, som kopisten har foretaget uden tilladelse fra rettighedshaveren. Det har været diskuteret om der skal være tale om slavisk efterligning eller om beskyttelsen også udstrækkes til meget nærgående efterligninger. I Sø- og Handelsrettens dom af 1. juli 2005 (V-62/04) blev en "nærgående efterligning" af retten anset som en krænkelse af et uregistreret EU-design, hvorimod der i Højesterets dom af 30. januar 2007 i sagen 67/2006 var tale om identiske designs.

Som nævnt ovenfor er beskyttelsesperioden for det uregistrerede EU-design begrænset til tre år. Hvis man ønsker at registrere sit uregistrerede design for at opnå en beskyttelse som rækker udover de maksimale tre år, skal man indgive en designansøgning inden 12 måneder efter den første offentliggørelse (skånefrist) er foretaget.

Det er endnu uafklaret i retspraksis om man efter designets udløb efter tre år fortsat har en beskyttelse mod efterligninger efter andre lovregler som ophavsrets- og/eller markedsføringsloven.

Tvister om det uregistrede EU-designs gyldighed afgøres af domstolene.