Indlevering af international ansøgning

Ansøgningen kan indsendes direkte til WIPO. Ansøgningen kan indleveres på en særlig blanket  eller man kan indsende den elektronisk. Det er her også muligt at se hvilke lande eller organisationer, der kan designeres.

Ansøgningen kan også indsendes via Patent- og Varemærkestyrelsen, der sørger for videresendelse af ansøgningen til WIPO. Denne service koster et gebyr på 200 kr. til styrelsen. Herudover skal naturligvis betales det internationale ansøgningsgebyr til WIPO. Patent- og Varemærkestyrelsen modtager og viderebefordrer ikke det internationale gebyr, der således må indbetales direkte til WIPO.

Både fysiske og juridiske personer kan søge om en international designregistrering. Dog er det et krav for at benytte systemet, at man er statsborger, har bopæl eller driver industriel eller kommerciel virksomhed i en stat, som har tiltrådt aftalen.

Ansøgningsdagen er den dag, hvor ansøgningen modtages i WIPO eller hos den nationale registreringsmyndighed, forudsat at ansøgningen videresendes til WIPO inden 1 måned. Hvis fristen ikke overholdes, er ansøgningsdagen den dag, hvor WIPO modtager ansøgningen

I ansøgningen skal man angive (designere), hvilke lande man ansøger designbeskyttelse i ved afkrydsning. Der kan ikke designeres andre lande end de, der har tiltrådt aftalen. Det er således muligt at designere Danmark, EU, Norge, Island og Schweiz m.fl. Men endnu ikke lande som Kina og USA. Dette vil først kunne ske hvis og når disse lande tiltræder aftalen.

Som nævnt ovenfor er det muligt for eksempel for en dansk ansøger (også) at designere Danmark i en ansøgning. Der stilles derfor ikke som på Madrid-protokollens område krav om en basisregistrering.

En anden forskel til Madrid-protokollen er at det ikke er muligt at foretage efterfølgende designering.

For at ansøgningen kan anses for indgivet, skal den opfylde visse grundlæggende formelle krav. Ansøgningen skal indgives på engelsk eller fransk, indeholde oplysninger om ansøgeren, gengivelse af designet og en angivelse af produktet, som designet skal anvendes til. Det skal også fremgå, hvilke lande ansøgningen skal gælde for. Hvis ansøgningen ikke opfylder disse formelle krav, anses ansøgningsdagen for den dag, hvor WIPO modtager de nødvendige oplysninger. Har ansøgningen andre mangler, bibeholdes ansøgningsdagen, hvis manglerne bliver rettet inden for en frist på 3 måneder. Rettes manglen ikke inden for denne frist, bliver ansøgningen henlagt.

Hvis de formelle krav er opfyldt registreres designet i WIPO´s internationale designregister og offentliggøres. Designet bliver offentligt tilgængeligt ved offentliggørelsen. Som hovedregel bliver registreringen offentliggjort 6 måneder efter registrering, men ansøgeren kan anmode om, at offentliggørelsen udsættes i indtil 30 måneder fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen. Hvis den nationale ret i et designeret land ikke tillader hemmeligholdelse i en så lang periode, vil registreringen blive offentliggjort på det tidspunkt, som følger af den nationale ret i dette land.

Det er vigtigt at være opmærksom på dette forhold, da nogle lande, eksempelvis Island slet ikke har mulighed for udsættelse af offentliggørelsen, andre som Danmark og Norge har op til seks måneders udsættelse og atter andre som eksempelvis EUIPO giver mulighed for udsættelse i op til 30 måneder. Designerer man derfor Island og EUIPO kan man derfor ikke vælge at udsætte offentliggørelsen i 30 måneder.

Når registreringen er offentliggjort sender WIPO en kopi af offentliggørelsen til registreringsmyndighederne i de lande, som er designeret i ansøgningen. Betingelserne for designret skal vurderes efter de samme regler som for nationale ansøgninger. Der kan ikke gives afslag på grund af, at ansøgningen ikke opfylder de nationale formelle krav.

Hvis designet i den internationale registrering ikke opfylder de nationale betingelser for designret, kan vedkommende myndighed helt eller delvist afslå at give den internationale registrering virkning i det pågældende land. Dette afslag får ingen virkning for designets beskyttelse i de øvrige lande, som er designeret i den internationale ansøgning. WIPO skal som hovedregel have oplysning om afslaget og begrundelsen for dette inden 6 måneder fra offentliggørelsen blev sendt fra WIPO. Modtager WIPO ikke en sådan oplysning inden fristens udløb, får designet automatisk beskyttelse efter nationale regler fra fristens udløb. De nationale regler om beskyttelsens indhold, omfang og varighed finder ligeledes anvendelse på internationale registreringer.