Behandling af international ansøgning

Når registreringen er offentliggjort sender WIPO en kopi af offentliggørelsen til registreringsmyndighederne i de lande, som er designeret i ansøgningen. Betingelserne for designet skal vurderes efter de samme regler som for nationale ansøgninger. Der kan ikke gives afslag på grund af, at ansøgningen ikke opfylder de nationale formelle krav. Det betyder også at der i Danmark ikke kan gives afslag med den begrundelse at designet ikke er nyt eller har individuel karakter, men at der godt kan gives afslag under henvisning til at designet strider mod moral eller sædelighed.

Hvis designet i den internationale registrering ikke opfylder de nationale betingelser for designet, kan vedkommende myndighed helt eller delvist afslå at give den internationale registrering virkning i det pågældende land. Dette afslag får ingen virkning for designets beskyttelse i de øvrige lande, som er designeret i den internationale ansøgning. WIPO skal som hovedregel have oplysning om afslaget og begrundelsen for dette inden 6 måneder fra offentliggørelsen blev sendt fra WIPO. Modtager WIPO ikke en sådan oplysning inden fristens udløb, får designet automatisk beskyttelse efter nationale regler fra fristens udløb. De nationale regler om beskyttelsens indhold, omfang og varighed finder ligeledes anvendelse på internationale registreringer.

Uanset at der allerede er sket en offentliggørelse af designet i WIPOs Gazette har Danmark valgt af informationshensyn også at offentliggøre accepterede internationale design for Danmark i Dansk design Tidende.