Artikel 7 - Mønstre, der er bestemt af deres tekniske funktion, samt mønstre for sammenkoblinger

Artikel 7

Mønstre, der er bestemt af deres tekniske funktion, samt mønstre for sammenkoblinger

1. Der kan ikke erhverves mønsterret til de elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion.

2. Der kan ikke erhverves mønsterret til de elementer af et produkts udseende, der nødvendigvis må reproduceres i deres nøjagtige form og dimensioner, for at det produkt, som mønstret indgår i eller finder anvendelse på, rent mekanisk kan kobles til et andet produkt eller placeres i, på eller omkring et andet produkt eller bringes i kontakt med et andet produkt, således at begge produkter opfylder deres funktion.

3. Uanset stk. 2 skal der på de i artikel 4 og 5 fastsatte betingelser kunne erhverves mønsterret til et mønster, der giver mulighed for en mangfoldig sammenbygning eller sammenkobling af produkter i et modulopbygget system bestående af indbyrdes udskiftelige elementer.