Artikel 11 - Ugyldighed eller udelukkelse fra registrering

Artikel 11

Ugyldighed eller udelukkelse fra registrering

1. Registrering af et mønster afslås, eller mønsterretten i forbindelse med et allerede registreret mønster erklæres ugyldig:

a) hvis mønstret ikke er et mønster i den i artikel 1, litra a), anførte betydning, eller

b) hvis det ikke opfylder betingelserne i artikel 3-8, eller

c) hvis ansøgeren eller indehaveren af mønsterretten ikke er berettiget til den i henhold til vedkommende medlemsstats lovgivning, eller

d) hvis mønstret strider mod et tidligere mønster, som er blevet offentligt tilgængeligt efter datoen for ansøgningens indgivelse eller, hvis der begæres prioritet, efter prioritetsdagen, og som fra en dato, der ligger forud for førnævnte dato, er beskyttet ved et registreret EF-mønster eller ved en ansøgning om registrering som et EF-mønster eller ved en mønsterret i vedkommende medlemsstat eller ved en ansøgning om en sådan ret.

2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at registrering af et mønster afslås, eller at mønsterretten i forbindelse med et allerede registreret mønster erklæres ugyldig:

a) hvis et kendetegn benyttes i et senere mønster, og fællesskabsretten eller vedkommende medlemsstats lovgivning vedrørende sådanne tegn giver indehaveren af retten til kendetegnet ret til at forbyde en sådan brug, eller

b) hvis mønstret udgør en uhjemlet brug af et værk, der er beskyttet af vedkommende medlemsstats ophavsretslovgivning, eller

c) hvis mønstret udgør en uretmæssig brug af et af de elementer, der er anført i artikel 6c i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret eller en uretmæssig brug af andre kendetegn, emblemer og våbenskjold end dem, der er omfattet af artikel 6c i ovennævnte konvention, og som er af særlig offentlig interesse i vedkommende medlemsstat.

3. Den begrundelse, som omhandles i stk. 1, litra c), kan kun påberåbes af den person, som mønsterretten tilkommer i henhold til lovgivningen i vedkommende medlemsstat.

4. De begrundelser, som omhandles i stk. 1, litra d), og i stk. 2, litra a) og b), kan kun påberåbes af ansøgeren til eller indehaveren af den modstridende ret.

5. Den begrundelse, som omhandles i stk. 2, litra c), kan kun påberåbes af den person eller den juridiske person, som er berørt af brugen.

6. Uanset stk. 4 og 5 kan medlemsstaterne bestemme, at de begrundelser, som omhandler i stk. 1, litra d), og stk. 2, litra c), også kan påberåbes af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat på eget initiativ.

7. Hvis registrering af et mønster er afslået, eller en mønsterret er erklæret ugyldig i medfør af stk. 1, litra b), eller stk. 2, kan mønstret registreres eller mønsterretten opretholdes i ændret form, såfremt mønstret i den ændrede form opfylder betingelserne for beskyttelse, og det beholder sin identitet. Registrering eller opretholdelse i ændret form kan omfatte registrering ledsaget af et delvist afkald fra indehaveren af mønsterretten eller indførelse i mønsterregistret af en dom om mønsterrettens delvise ugyldighed.

8. En medlemsstat kan uanset stykke 1-7 fastsætte, at de registreringshindrende grunde eller ugyldighedsgrunde, der gælder i vedkommende medlemsstat forud for den dato, hvor de nødvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv træder i kraft, finder anvendelse på de ansøgninger om registrering af mønstre, som er indgivet forud for nævnte dato, samt på de deraf følgende registreringer.

9. En mønsterret kan også erklæres ugyldig, efter at den er bortfaldet, eller der er givet afkald på den.