Artikel 2 - Anvendelsesområde

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på:

a) mønstre, der er registreret hos en medlemsstats centrale myndigheder for industriel ejendomsret

b) mønstre, der er registreret hos Benelux-Mønsterkontoret

c) mønstre, der er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat

d) ansøgninger om registrering af de under litra a), b) og c) nævnte mønstre.

2. I dette direktiv omfatter mønsterregistrering også bekendtgørelse af mønstret efter indlevering af mønsteransøgningen til myndigheden for industriel ejendomsret i en medlemsstat, hvor en sådan bekendtgørelse har den virkning, at der opstår en mønsterret.