Artikel 3 - Betingelser for beskyttelsen

Artikel 3

Betingelser for beskyttelsen

1. Medlemsstaterne beskytter mønstre ved registrering og giver indehaverne eneret i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

2. Et mønster beskyttes ved en mønsterret, i det omfang mønstret er nyt og har individuel karakter.

3. Et mønster, der finder anvendelse på eller indgår i et produkt, som udgør en komponent af et sammensat produkt, anses kun for at være nyt og have individuel karakter:

a) hvis komponenten efter at være blevet inkorporeret i det sammensatte produkt fortsat er synlig under normal brug af dette produkt, og

b) i det omfang de synlige elementer af komponenten i sig selv opfylder kravene om nyhed og individuel karakter.

4. Ved »normal brug« i den i stk. 3, litra a), anvendte betydning forstås den endelige brugers anvendelse, med udelukkelse af vedligeholdelse og reparation.