Kapitel 7 - International designansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

International designansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

§ 24. Ansøgning om international registrering af design i henhold til Genève-Aftalen kan indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. designlovens § 55.

Stk. 2. Ansøgningen skal indleveres på en officiel formular og være affattet på engelsk.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen påfører ansøgningen datoen for modtagelsen i styrelsen samt styrelsens journalnummer.

Stk. 4. Samtidig med ansøgningen skal der indbetales det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen.

§ 25. En ansøgning om international registrering af design skal indeholde

1) ansøgers navn og adresse,

2) afbildninger eller modeller, som viser designet,

3) en angivelse af produktet eller produkterne, som udgør det industrielle design, eller i relation til hvilket eller hvilke designet skal anvendes,

4) en angivelse af de designerede stater eller organisationer.

Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere indeholde

1) anmodning om prioritet, hvis ansøgeren vil påberåbe sig prioritet,

2) fuldmægtigens navn og adresse, hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig over for Det Internationale Bureau.

Stk. 3. Ansøgningen skal tillige indeholde de nødvendige oplysninger, som kræves i den eller de stater eller organisationer, der er designeret i ansøgningen, jf. artikel 5(2) i Genève-Aftalen.

Stk. 4. Ansøgningen skal i øvrigt være udfærdiget i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7 i Genève-Aftalen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Genève-Aftalen.

§ 26. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, videresendes den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er noget til hinder for at videresende ansøgningen til Det Internationale Bureau, og er ansøgningen ikke bragt i orden før fristen på 1 måned som angivet i gennemførselsforskrifterne til Genève-Aftalen regel 13 (3), tager styrelsen stilling til, om ansøgningen skal afvises eller videresendes, som den foreligger. Ansøger underrettes om styrelsens beslutning.

Designering af Danmark modtaget fra Det Internationale Bureau

§ 27. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international registrering af design, undersøger styrelsen, om der er noget til hinder for, at den internationale registrering får gyldighed i Danmark. Designlovens § 17, samt § 47, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Er der ikke fundet hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark, gives der meddelelse herom til indehaveren.

§ 28. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den internationale registrering, som den foreligger, ikke kan få gyldighed i Danmark, gives der meddelelse om helt eller delvis afslag til Det Internationale Bureau, jf. designlovens § 57. Samtidig fastsættes en frist for indehaveren til at udtale sig over for styrelsen.

Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist træffer Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse, om det meddelte afslag skal fastholdes. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvis afslag, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

§ 29. En international registrering med gyldighed for Danmark er underkastet de samme regler som en dansk registrering, jf. designlovens § 54.

Stk. 2. Når en international registrering får gyldighed for Danmark, offentliggøres registreringen i Dansk Designtidende, jf. designlovens § 18 samt Genève-aftalens artikel 14.

Stk. 3. Bliver registreringens gyldighed efterfølgende helt eller delvist ophævet, giver Patent- og Varemærkestyrelsen besked herom til Det Internationale Bureau.

Noteringer om internationale registreringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register

§ 30. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger, der modtages fra Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, har det internationale register forrang, såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne om den internationale registrering i styrelsens register og det internationale register.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger kan der endvidere efter begæring foretages andre noteringer vedrørende en international registrering, herunder om fuldmægtig, pant, udlæg og arrest.