Kapitel 3 - Registrering og offentliggørelse

Registrering og offentliggørelse

Registrering

§ 13. Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer designet, når ansøgningen er i overensstemmelse med forskrifterne, jf. designlovens § 18, 1. punktum, og sender et registreringsbevis til designindehaveren eller dennes fuldmægtig. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, får alle design samme registreringsdato og registreringsnummer.

§ 14. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen intet under den supplerende forundersøgelse, der kan have betydning for det ansøgte design, registreres designet straks, medmindre ansøgeren har anmodet om udsættelse af registreringen. Registreringen kan udsættes i indtil to måneder og kan i særlige tilfælde udsættes yderligere.

Stk. 2. Fremkommer der forhold under den supplerende forundersøgelse af betydning for det ansøgte design, sker registrering to måneder efter den dato, som er angivet på søgerapporten. Hvis ansøgeren inden fristens udløb har anmodet om registrering af designet, registreres designet straks. Ansøgeren kan inden fristens udløb tage ansøgningen tilbage eller anmode om udsættelse af registreringen.

Offentliggørelse

§ 15. Offentliggørelse af en designregistrering efter designlovens § 18, 2. punktum, skal indeholde

1) designindehaverens navn eller firma samt postadresse,

2) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig,

3) afbildninger, som viser designet,

4) produktangivelse,

5) den eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om international klassifikation af industrielle design og modeller,

6) ansøgningsnummer og ansøgningsdag,

7) registreringsnummer,

8) prioritetsdag og oplysning om, i hvilket land den oprindelige ansøgning er indgivet samt dennes ansøgningsnummer, hvis der er opnået prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3,

9) prioritetsdag og oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist, hvis der er opnået prioritet efter designlovens § 16, stk. 4,

10) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der er anmodet om notering i designregistret af en eller flere designere efter designlovens § 13, stk. 4,

11) oplysning om en eventuelt indleveret model af designet, og

12) oplysning om, at designet er registreret i farver, hvis dette er tilfældet.

§ 16. Offentliggørelser efter designlovens § 18, 2. punktum, § 24, stk. 4, og § 33, stk. 1, sker i Dansk Designtidende, som udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Offentliggørelse af fornyelse af en designregistrering, jf. designlovens § 24, stk. 4, skal indeholde oplysning om registreringsnummer og datoen for fornyelses- eller registreringsperiodens udløb.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for designretten, herunder oplysning om licens, pant, konkurs m.v., jf. designlovens § 51, stk. 1.