Kapitel 4 - Designregistret

Designregistret

§ 17. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over design, der er ansøgt og registreret her i landet.

§ 18. Designregistret skal indeholde

1) ansøgerens navn eller firma samt postadresse,

2) registreringsindehaverens navn eller firma samt postadresse,

3) afbildninger, som viser designet,

4) produktangivelse,

5) den klasse eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om international klassifikation af industrielle design og modeller,

6) ansøgningsnummer og ansøgningsdag,

7) registreringsnummer og datoen for registrering, og

8) datoen for fornyelses- eller registreringsperiodens udløb.

Stk. 2. Designregistret skal endvidere indeholde

1) prioritetsdag og oplysning om, i hvilket land den prioritetsbegrundende ansøgning er indgivet og dennes ansøgningsnummer, hvis der påberåbes prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3,

2) prioritetsdag og oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist, hvis der påberåbes prioritet efter designlovens § 16, stk. 4,

3) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig,

4) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der anmodes om notering i designregistret af en eller flere designere efter designlovens § 13, stk. 4,

5) oplysning om, hvem der skal være bemyndiget til at modtage meddelelser på alles vegne, hvis designregistrering søges eller indehaves af flere i forening, og de ikke er repræsenteret af en fuldmægtig,

6) oplysning om udsættelse af registreringens offentliggørelse og tidspunktet for offentliggørelse, hvis ansøgeren har anmodet om udsættelse, jf. designlovens § 18, 3. punktum,

7) nummeret på den eller de udskilte ansøgninger, hvis ansøgningen er blevet delt, jf. § 22,

8) nummeret på den eller de udskilte registreringer, hvis registreringen er blevet delt, jf. § 23,

9) nummeret på den oprindelige ansøgning, hvis ansøgningen er fremkommet ved deling, jf. § 22,

10) nummeret på den oprindelige registrering, hvis registreringen er fremkommet ved deling, jf. § 23,

11) oplysninger om det i sagen indkomne materiale, herunder breve, meddelelser, bilag, modeller m.v., og betalte gebyrer,

12) oplysning om registrering af designet i farver, hvis ansøgeren har anmodet herom,

13) meddelelse om endelig afgørelse af sagsanlæg, jf. designlovens § 27, stk. 1, og § 31, stk. 1,

14) oplysning om overdragelse, licens, pant, konkurs m.v., jf. designlovens § 51, stk. 1,

15) andre oplysninger af betydning for designretten.

Stk. 3. Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse om ændring af forhold, som er omfattet af stk. 1 og 2, indføres ændringen i designregistret.