Administrativ prøvning

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
13. dec 2023DR 2023 00001 - administrativ prøvning  (Se resume)
Der var anmodet om administrativ prøvning af designets registrerbarhed med henvisning til, at designet ved sin ansøgning ikke var nyt. Det kunne dokumenteres, at et identisk design var offentliggjort inden ansøgningsdatoen, og designet levede derfor ikke op til nyhedskravet.
Hælbeskyttelse til fodtøjSe afgørelsen

EF-Domstole (hentet fra EF-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
9. mar 2012T-450/08 - administrative prøvninger, generelt  (Se resume)
Retten i Første Instans træf den 9 marts 2012 afgørelse i en sag (T-450/08), hvor et registreret EU-design (RCD) var påstået ophævet under henvisning til, at det pågældende design på ansøgningstidspunktet ikke opfyldte nyhedskravet. Sagens baggrund: Det angrebne design blev ansøgt den 6. maj 2003. Den 11. maj 2006 blev designet, af Heinz-Glas GmBH, anmodet ophævet hos OHIM, under henvisning til manglende opfyldelse af nyhedskravet på ansøgningstidpunktet. Til støtte for sin påstand fremlagde Heinz-Glas GmBH 3 dokumenter; 1) En kopi af industriel tegning af en flaske benævnt ”Empire”, reference nr. F 3990 , påført datoer før den 6. maj 2003 samt en indikation af at kunden var International Bottle Co. Ltd (IBC), 2) En kopi af dateret faktura fra september 2002, henvisende til artikelnr. 100103990100.03001, vedrørende levering af 61.452 stk. til IBC. 3) En beediget erklæring fra en tidligere ansat hos IBC, som bekræfter at IBC i september 2002 modtog en levering vedrørende flasken benævnt ”Empire”, reference nr. L 3990, og at IBC siden november 2002 videresolgte disse flasker til forskellige forhandlere, der yderligere markedsførte disse flasker i magasiner. På baggrund af det samlede materiale fandt OHIMs annullations-afdeling det godtgjort, at designet der var vist i dokumenterne kun adskilte sig uvæsentligt fra det registrerede design, og at designet ikke var nyt på ansøgningstidpunktet. Denne afgørelse ankede indehaver til Boards of Appeal. Heinz-Glass GmBH benyttede lejligheden til at fremlægge yderligere supplerende dokumentation for, at designet ikke var nyt på ansøgningstidspunktet. BOA valgte at afvise appellen og stadfæste OHIMs afgørelse under henvisning til den allerede fremlagte dokumentation. BOA tog således ikke stilling til den nyligt fremlagte supplerende dokumentation. Indehaver indbragte BOAs afgørelse for Retten i Første Instans, der stadfæstede de tidligere instansers afgørelser. Retten udtalte bl.a., der i vurderingen af dokumentation for offentliggørelse skal foretages en samlet vurdering af det fremlagte materiale. Uanset at dokumenterne ikke hver for sig er valide som dokumentation, er det kombinationen og den samlede validitet af dokumenterne, der skal lægges vægt på.
Se afgørelsen