Ankeadgang

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser kan inden for en frist på to måneder indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker mod betaling af et klagegebyr. Ankenævnet er en uafhængig instans, som beklædes af 2 landsdommere samt medlemmer med særlig sagkundskab inden for det immaterielle retsområde.

ankenævnets hjemmeside ligger en række oplysninger, blandt andet vedrørende nævnets sammensætning, gebyrer, sekretariat og nævnets kendelser.

Muligheden for at indbringe en afgørelse for ankenævnet er en retsgaranti for den part, som styrelsens afgørelse går imod. Ankenævnet vurderer sagen og træffer en afgørelse, efter at sagens parter har haft mulighed for på ny at redegøre for sagen. Ankenævnet kan ændre eller stadfæste styrelsens afgørelse, og nævnet kan også beslutte, at sagen skal sendes tilbage til styrelsen til fornyet behandling på det grundlag, som nævnet bestemmer.

Når styrelsen træffer endelige afgørelser, der kan indbringes for ankenævnet, giver vi klagevejledning herom. Endelige afgørelser træffes typisk ved endt sagsbehandling. Der kan dog også undervejs i sagsbehandlingen træffes endelige afgørelser, som selvstændigt vil kunne ankes.

Parterne kan lægge sag an mod ankenævnet, hvis ankenævnets afgørelser går dem imod. Domstolen behandler sagen efter reglerne i retsplejeloven. Når domstolen har truffet afgørelse i sagen, skal parterne sende dommen til styrelsen, som herefter retter registeret til i overensstemmelse med domsafgørelsen.