Konventionsprioritet

Efter designlovens § 16 kan en ansøger af et dansk design få prioritet fra en tidligere udenlandsk ansøgning, når følgende betingelser er opfyldt:

Den danske ansøgning skal indleveres hos Patent- og Varemærkestyrelsen, inden der er gået seks måneder fra tidspunktet for indlevering af den udenlandske ansøgning, og begæringen om, at ansøger påberåber sig prioritet, skal indsendes til Patent- og Varemærkestyrelsen senest en måned efter den danske ansøgnings ansøgningsdato.

Den udenlandske ansøgning skal være den første ansøgning om designet.
 
Den udenlandske ansøgning skal være indleveret i et andet land end Danmark. Dette land skal være tilsluttet Pariserkonventionen, være medlem af World Trade Organization (WTO) eller der skal være indgået en gensidig aftale om anerkendelse af prioritet mellem Danmark og det pågældende land. EU-ansøgninger kan også være prioritetsgivende.

De pågældende design skal som udgangspunkt være identiske. Styrelsen accepterer fx ikke prioritet fra en udenlandsk ansøgning i farver, hvis den danske ansøgning vedrører et design i sort/hvid.

Begæringen om prioritet skal være fremsat senest 1 måned efter ansøgningsdatoen for den danske ansøgning.

For at kunne påberåbe sig prioritet skal man oplyse, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes. Styrelsen vil desuden bede om oplysninger om nummeret på designansøgningen i det pågældende land, og styrelsen kan i tvivlstilfælde forlange, at ansøgeren indsender prioritetsbeviset.

Behandlingen af ansøgningen i Danmark er uafhængig af resultatet af behandlingen af den ansøgning, prioriteten baseres på, jf. Pariserkonventionens art. 4 A, nr. 3. Det er derfor ikke en betingelse for at opnå prioriteten, at den udenlandske ansøgning fører til registrering.