Overdragelser

Det står designindehaveren frit for at overdrage registreringen til en anden. Ændringer som følge af overdragelse skal dokumenteres over for styrelsen. Det vil typisk ske af den nye indehaver eller dennes fuldmægtig. Ændringer skal kun ske på anmodning.

Ved samregistrering skal overdragelsen omfatte samtlige design, jf. designloven § 51, stk. 1 og 3. Såfremt der alene skal ske overdragelse af enkelte design, forudsætter overdragelsen en deling af registreringen. Sådanne ændringer skal indføjes i designregistret.

Hvis styrelsen skal notere en overdragelse, skal der indsendes dokumentation for overdragelsen - enten i original eller bekræftet kopi. Som dokumentation kræves som udgangspunkt et dateret overdragelsesdokument eller en ekstrakt af overdragelsesdokumentet underskrevet af indehaver. Navnene på indehaver og erhverver skal fremgå af dokumentet. Endvidere skal dokumentet indeholde oplysninger, der kan identificere den overdragne ret, fx ved angivelse af ansøgnings- eller registreringsnummer. Betingede overdragelser accepteres ikke.

Hvis overdragelsesdokumentet er notarpåtegnet, er det dog tilstrækkeligt at indsende en kopi af det notarpåtegnede overdragelsesdokument.

Hvis en virksomhedsoverdragelse fremgår af en udskrift fra et officielt register, fx et amerikansk virksomhedsregister eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens virksomhedsregister, er det dog tilstrækkeligt at indsende en kopi heraf.

Hjemlen til opkrævning af et gebyr er ikke udnyttet. Ændringen skal ikke offentliggøres.