Anmodning om fortrolighed

Afsenderen af et brev kan anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsen holder oplysninger i et brev fortroligt.

Det betyder, at brevet ikke vil blive offentligtgjort på PVSonline, men brevet og oplysningerne kan fortsat være offentligt tilgængelige efter reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Anmodninger om aktindsigt skal nemlig vurderes konkret og på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes, ligesom der kan være forskel på vurderingen af adgangen til aktindsigt alt afhængig af, om der er tale om aktindsigt efter offentlighedsloven eller partsaktindsigt efter forvaltningsloven. Styrelsen kan derfor ikke give parter i en sag et forhåndstilsagn om, at indsendte oplysninger til enhver tid vil kunne friholdes fra aktindsigt.

For at styrelsen er sikker på, at en ansøger er klar over, at styrelsen ikke kan give forhåndstilsagn om friholdelse af visse oplysninger fra aktindsigt, vil det brev, hvori anmodninger er fremsat, blive sendt tilbage til afsenderen, der vil blive givet en frist til at beslutte, om oplysningerne alligevel skal indgå som et element i sagen.

Når styrelsen sender det modtagne tilbage, således at oplysningerne ikke længere fremgår af sagsakterne, kan der ikke tages hensyn til disse oplysninger i den efterfølgende behandling af sagen, medmindre oplysningerne indsendes til styrelsen igen. I den forbindelse har afsenderen selvfølgelig mulighed for at fastholde sin anmodning om fortrolighed, som styrelsen skal tage hensyn til ved en senere anmodning om aktindsigt.

Brevet kan også indsendes igen uden anmodning om fortrolighed, eller det kan indsendes i en form, hvorved de omhandlede oplysninger er gjort ulæsbare.

Er der tale om en sag mellem flere parter, skal styrelsen umiddelbart vurdere, om de pågældende oplysninger kan friholdes aktindsigt efter reglerne om partsaktindsigt i forvaltningsloven.