Henlæggelse

I henhold til designloven § 19, stk. 2, vil ansøgningen blive henlagt, hvis ansøgeren ikke inden for fristen på 2 måneder berigtiger ansøgningen som forlangt af styrelsen eller udtaler sig i sagen. Ansøgeren skal have et brev med underretning om henlæggelsen og om mulighed for genoptagelse mod betaling af et særligt gebyr. Frist for genoptagelse er 2 måneder fra den fastsatte frist til udtalelsen eller berigtigelsen.

Hvis ansøgeren begærer genoptagelse inden fristens udløb, kan genoptagelse finde sted, hvis ansøgeren betaler det fastsatte gebyr for genoptagelse. Samtidig skal ansøger udtale sig eller berigtige de forhold, som har givet anledning til fristen. Et svar, hvoraf det fremgår, at en uddybende udtalelse følger, vil kunne accepteres. En begæring om genoptagelse skal behandles straks med henblik på at kontrollere, om der samtidig foreligger svar eller berigtigelse og især, om genoptagelsesgebyret er betalt. I modsat fald bør ansøger kontaktes med det samme. Genoptagelse kan kun finde sted én gang, jf. designloven § 19, stk. 3.

Hvis ansøger ikke beder om genoptagelse inden fristens udløb, henlægges ansøgningen endeligt, og årsagen til bortfaldet noteres tillige med datoen for endelig henlæggelse. Datoen for endelig henlæggelse er dagen efter genoptagelsesfristens udløb.

Henlægges en ansøgning endeligt, skal ansøgningsgebyret ikke tilbagebetales, da det må anses at medgå til den hidtidige behandling af sagen.